SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i et utvalg tekster og kulturell produksjoner fra spanskspråklig litteratur. Tekstene er representative for et tema som binder dem sammen. Temaet kan være knyttet til en spesifikk historisk hendelse eller periode (for eksempel litteratur om spansk borgerkrig eller kolonial Amerika), til en type forbindelse eller samfunnsendringer (for eksempel litteratur og medier eller litteratur og samfunnskritikk), eller til mellommenneskelige relasjoner (for eksempel litteratur og kjærlighet eller litteratur og kjønn). Det legges vekt på tekstlesning, resepsjon og forståelse for temaets egenart.

Tema våren 2021:

21st-century trends. Queer and feminist narrative in Latin America

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • lese og analysere tekster av en viss vanskelighetsgrad,
  • gjøre rede for samspillet mellom tekstene og det aktuelle temaet,
  • fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og sette dem inn i en større tematisk sammenheng,
  • drøfte sentrale aspekter ved temaet,
  • koble tekster og temaer til aktuelle saker og problemstillinger,
  • vise dyptgående forståelse for implikasjonen av tekstene og tilby egen refleksjoner rundt temaet,
  • anvende et relevant begrepsapparat i fortolkningen av tekstene og temaet.


Se semesterets sensorveiledning for mer konkret informasjon om hva som forventes av kunnskap inneværende semester.
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium

Undervisning

Seminar, 2 timer per uke i 10 uker. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i seminarene. 

Obligatoriske aktiviteter:

  • En muntlig presentasjon på ca. 15-20 minutter.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave med et omfang på maks 15 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Her finner du tidligere gitte eksamensoppgaver med sensorveiledning i emnet

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk