TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer nyere pragmatisk, lingvistisk og kognitiv forskning på oversettelse. Eksperimentelle og empirisk baserte data, kvantitative og kvalitative metoder for analyse av oversettelse som produkt og som prosess står sentralt. Spesielt fokuserer vi på slutninger som ligger til grunn for mulige oversettelsesvalg og utgangsspråkets innvirkning på oversettelsen.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du:

  • innsikt i dagens forskning på oversettelse som produkt og prosess
  • en dypere forståelse av forholdet mellom en utgangstekst og dens oversettelser, og prosessene som ligger til grunn for oversetterens valg.
  • øvet opp evnen til å anvende forskningslitteraturen kritisk på translatologiske problemstillinger
  • formulert et eget forskningsprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en forutsetning at du har tatt emnet TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv og/eller et oversettelsesemne på masternivå i et av språkfagene dine. 

Undervisning

Undervisningen består av fire timer seminarundervisning i fem uker i starten av semesteret, og en uke med fire timer seminarundervisning i slutten av semesteret.  Det tilbys veiledning  for semesteroppgaven underveis.

Obligatoriske aktiviteter:

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave.

Sensorveildning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk