Dette emnet er nedlagt

TYSK2502 – Tysk områdekunnskap: Veien til katastrofe – Kultur og samfunn under Weimar-republikken og nasjonalsosialismen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler tysk politikk og samfunnsutvikling i perioden fra 1918 til 1945. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, har du:

  • gode kunnskaper om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1918 til 1945 og et reflektert forhold til stoffet.
  • forbedret dine ferdigheter i å gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYSK1503 – Tysk kulturkunnskap: Tyskland fra 1918 til 1945 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 2 uketimer i 12 uker). Det forventes at du deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres i Fronter.

Det er obligatorisk å møte opp til minst 75 % av undervisningen. Ytterligere gyldig fravær må dokumenteres (kontakt eksamenskonsulenten).

Du skal i løpet av semesteret holde et muntlig seminarinnlegg og samtidig levere en skriftlig sammenfatning på tysk (ca 2. sider).

Oppmøte, muntlig innlegg og skriftlig sammenfatning må være godkjent av faglærer før du kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er en skoleeksamen på 4 timer.
I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdigheter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK2502/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Tysk-tysk ordbok tillatt

Eksamensspråk

Studentene fra EAS-programmet, studieretning De tyskspråklige land, fra Språkprogrammet, studieretning Tysk språk, fra Litteraturstudier, studieretning Tyskspråklig litteratur og fra Årsenheten i tysk må skrive eksamensoppgaven på tysk. Studenter fra andre programmer og enkeltemnestudenter står fritt til å velge mellom tysk og norsk som eksamensspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk