Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium av utvalgte tekster fra tysk kultur og litteratur. Tekstene kan være historiske dokumenter, sakprosa eller skjønnlitterære tekster, fra en bestemt sjanger, et bestemt samfunnsfelt, en periode eller et forfatterskap, eller knyttet til et avgrenset tema. De skal utforskes gjennom nærlesning, ut fra ett eller flere kontekstualiserende perspektiver – estetisk, kildekritisk og/eller kulturhistorisk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du inngående kunnskap om tekstene som utforskes,
  • behersker du tekstanalytisk forskningshåndverk,
  • kan du stille relevante, historisk og teoretisk motiverte spørsmål til tekstene,
  • behersker du avansert tekstfortolkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer, 2 timer i 12 uker. Tekstene må være lest på forhånd og seminarene forutsetter aktiv deltagelse.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet:

  • I løpet av undervisningsperioden holder du to muntlige presentasjoner: én i litteratur og én i kultur.
  • En av de to presentasjonene leveres inn som skriftlig kvalifiseringsoppgave på maks. 5 sider.

Presentasjonene må godkjennes av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Her finner du informasjon om hvordan søke om utsettelse ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. 

Eksamen

Emnet vurderes med muntlig eksamen.

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk