Dette emnet er nedlagt

ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mediebransjen med fokus på deres økonomiske grunnlag og forretningsmodeller.
Emnet belyser kjennetegn ved mediesektorens økonomiske betingelser og hvordan bedrifter opererer innenfor disse rammebetingelsene.
Casebasert læring står sentralt og det tas utgangspunkt i aktuelle problemstillinger for aktører innen de tradisjonelle mediene. Også problemstillinger for journalistiske entreprenører tas utgangspunkt i.
Undervisningen vektlegger praktiske oppgaver og det forventes at du deltar aktivt som student på emnet. Det blir satt opp ekskursjoner til relevante mediebedrifter. Det avholdes også gjesteforelesninger av folk fra praksisfeltet. Emnet legger bl.a. opp til at du som student skal øves til å forholde deg kritisk til svakt funderte eller uetiske forretningsideer. 
Kurset retter seg både mot den som ønsker å jobbe innenfor mediebransjen og de som ønsker å studere bransjen videre.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, skal du ha kunnskaper om:

  • økonomiske og institusjonelle trekk ved sentrale aktører i mediebransjen
  • forretningsmodeller, finansiering og støtteordninger

Når du har gjennomført emnet, skal du ha kompetanse til:

  • å løse caseoppgaver knyttet til bestemte virksomheter og problemstillinger
  • å lese budsjett og regnskap
  • å formulere forretningsmodell og strategi
  • å analysere forretningsmodeller og strategier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i emnetråden arbeidslivets praksiser.

Studenter med opptak til MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid vil prioriteres ved opptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen humanistiske felt. Studenter bør derfor ha avlagt 60 studiepoeng på universitetsnivå innen de tar dette emnet.

Emnet er godt egnet som både forberedelse og videreføring av ARB1401 - Kommunikasjon, metoder og ferdigheter i arbeidslivet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og arbeidsgrupper. I arbeidsgruppene blir det lagt vekt på praktisk trening. Det forutsettes aktiv deltakelse på seminarene.

Deltagelse på seminarene er obligatorisk, og det kreves tilstedeværelse på 75 prosent av seminarene for å kunne ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.
Eksamensbesvarelsen skal være på inntil 10 normalsider, der én side tilsvarer ca. 2300 tegn uten mellomrom.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk oppmøte.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker å søke om engelsk oppgavetekst, må søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamen starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2015

Periodisk emneevaluering våren 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk