JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk

Kort om emnet

Masteroppgave – praktisk er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Denne type masteroppgave består av to deler, en praktisk produksjon og en teoretisk del. Den praktiske produksjonen er et journalistisk arbeide. Den teoretiske delen kan enten være en kritisk-teoretisk refleksjon over produktets tilblivelse, dets mottagelse eller ”språk”, virkemidler og tema. De to delene skal forholde seg til hverandre slik at den praktiske delen brukes som materiale for den teoretisk-analytiske refleksjonen i den skriftlige delen.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i journalistiske problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre ph.d.- utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er for studenter med opptak til Journalistikk (master - to år) (under utfasing).

Undervisning

1. semester: Fremlegging og diskusjon av prosjektskisser, forskningstema og metodiske opplegg i innførings- og metodeemnene.

2. og 3. semester: videre arbeid med prosjektbeskrivelse. Studentene får veileder når prosjektbeskrivelsen er godkjent i programstyret. Beskrivelsen bør være godkjent innen 3. semester. Skriveseminarer: diskusjoner om litteratur, forskningsdesign, metodiske tilnæminger, utvalg av empirisk materiale, utkast til kapitler, empiriske studier og analyser. Noe individuell veiledning

4. semester: Eventuelle skriveseminarer. I hovedsak individuell veiledning.

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning). Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver. Veiledning underveis er obligatorisk.

For studenter som melder seg til emnet for første gang fra og med våren 2018 (med opptak til programmet fra og med høsten 2017), og leverer masteroppgave fra og med våren 2019, er det krav om obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven.
Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må en kvalifiseringsoppgave i form av en prøveforelesning godkjennes av kommisjonen for kandidatens masteroppgave. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Studenter som startet før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon av oppgaven.

Eksamen

Praktisk masteroppgave består av et journalistisk arbeide, samt et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester. Den praktiske produksjonen leveres samtidig med den teoretiske delen. Den praktiske delen leveres i tre eksemplarer. Den praktiske produksjonen (film, radioproduksjon e.l.) leveres i tre eksemplarer.
En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor vurderer både den praktiske og teoretiske delen. De to delene vurderes som en helhet. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende på oppgaven.

Prosedyrer for levering av masteroppgaver ved IMK

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Slik utformer du større dokumenter til trykk hos Reprosentralen

Merk at fra våren 2019 gjennomfører IMK en elektronisk plagiatkontroll av alle innleverte masteroppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.