Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Filmhistorie gir en innføring i filmhistorien fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet mot slutten av 1800-tallet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer, med vekt på vestlig film. Fokus varierer fra gang til gang emnet gis med hensyn til hvilke filmhistoriske tradisjoner og epoker som blir spesielt vektlagt.

Emnet legger vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger. I tillegg vil økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien bli behandlet. Den norske filmhistorien vil bli berørt i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en oversikt over sentrale trekk ved den vestlige filmens historie. Studentene får trening i muntlig formidling av kunnskapsstoffet i seminarer i løpet av undervisningsperioden. Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten, med sin kunnskap, forståelse, innsikt og ferdighet, oppnådd gjennom forelesninger, seminarer, pensumlesing og eksamensskriving, å kunne:

  • skrive en filmhistorisk oppgave
  • vite om, forstå, anvende og analysere
    • ulike filmhistoriske og filmteoretiske tilnærmingsmåter
    • filmhistoriske begreper og bevegelser, som attraksjonsfilm, klassisk fortellende film, tysk ekspresjonisme, sovjetisk montasje, Hollywoods gullalder, italiensk neorealisme, fransk nybølge og postklassisk film
    • filmmediet som både et historisk og estetisk uttrykksmiddel

Alle som består emnet, har oppnådd læringsutbyttet. Karakteren viser graden av oppnåelse. Emnet tilbyr kunnskap til studenter som vil arbeide med film i undervisningssammenheng og/eller i annen yrkessammenheng, der slik kunnskap er av betydning, som for eksempel i kulturarbeid eller i ulike journalistiske sammenhenger.​

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Overlappende emner

Overlapper med det nedlagte MEVIT3532 – Filmhistorie (nedlagt).

Undervisning

Forelesninger og seminargrupper med obligatorisk oppmøte (75 %). 

Innebærer mye filmvisning. Nærmere detaljer om oppbygningen av undervisningen finnes på semestersiden for det aktuelle semesteret.

Emnet kan avlyses om færre enn 10 studenter melder seg til undervisning.

Dette emnet har to (2) obligatoriske aktiviteter.

  • Obligatorisk oppmøte i seminarene. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent.
  •  Obligatorisk midtveisquiz i Canvas. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Studentene må få godkjent begge de obligatoriske aktivitetene for å få kunne ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom) over oppgitt emne på slutten av undervisningsperioden.

Studentene må få godkjent begge de obligatoriske aktivitetene for å få kunne ta eksamen i emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker å søke om engelsk oppgavetekst, må søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamen starter

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2018

Periodisk emneevaluering våren 2013

Periodisk emneevaluering våren 2007

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk