MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Politisk kommunikasjon dreier seg om betydningen av kommunikasjon for styringen av samfunnet, samarbeid og konflikt, verdier og interesser. Vår kunnskap, holdninger og atferd knyttet til politiske spørsmål er påvirket gjennom politisk kommunikasjon.

Dermed involverer politisk kommunikasjon politikere, journalister, byråkrater, kommunikasjonsrådgivere, bedrifts- og organisasjonsledere, og vanlige borgere. Dette emnet tar for seg grunnleggende begreper innen feltet politisk kommunikasjon, så som makt, påvirkning, dagsorden, tolkningsrammer, og medialisering. Blant de viktigste spørsmålene som reises er:

 • Hvordan kjemper politiske aktørene for sine interesser?
 • Hvilken rolle spiller mediene?
 • Hva har disse prosessene å si for makt og gjennomslag i samfunnet?

Emnet passer godt sammen med MEVIT2600 Mediepåvirkning - holdninger, atferd og opinionsdanning.

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du:

 • grunnleggende teorier og begreper til å analysere politisk kommunikasjon
 • å skrive en analyse og/eller en teoretisk oppgave om politisk kommunikasjon

Emnet fokuserer særlig på:

 • betydningen kommunikasjon har for politikk
 • hvordan opinion dannes
 • rollene mediene spiller for maktkamper i politikken

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet undervises i form av forelesninger og seminarundervisning. Dette er organisert som blokkundervisning på fire timer. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og aktiviteter i løpet av disse fire timene. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet

Dette emnet har obligatoriske aktiviteter, som vurderes til godkjent/ikke godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte til minst 75% av undervisningen.
 • Studentene skal løse en gruppeoppgave som presenteres i undervisningen. Gruppeinndeling og utlevering av oppgaver skjer den første dagen i emnet.
 • Aktiv deltakelse: Alle som tar emnet må aktivt engasjere seg i undervisningen. Det betyr at alle må lese pensum, stille spørsmål og kommentere på andres gruppers fremlegg.

Alle de obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne stille til eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, meld fra i nettskjemaet på denne siden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Husk at søknad om engelsk oppgavetekst må sendes til studieadministrasjonen på IMK senest tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emneevalueringer: 

Høsten 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk