MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av et forskningsprosjekt, som kan variere fra år til år.

Våren 2022 skal gruppeprosjektet foreta analyser av aktuelle temaer i politisk kommunikasjon knyttet til Covid-19-pandemien. Studentene vil stå fritt til å velge metode for å studere hvordan Covid-19 er blitt kommunisert i medier og av myndigheter. I første del av emnet vil vi ta opp ulike tilnærmingsmåter, teorier og metoder som kan anvendes på dette temaet: f.eks. analyse av medietekster, analyse av myndighetsinformasjon eller enkle publikumsanalyser.

Eksempler på analyser er:

  • Dekningen av en avgrenset politisk hendelse i pandemien, f.eks. pressekonferansen om nedstengningen i mars 2020.
  • Den offentlige diskusjonen om demokrati og frihet og den betydningen dette har hatt under pandemien.
  • Analyse av en eller flere utgaver av NRK Debatten om pandemien.

Prosjektet har som mål at studentene skal kunne arbeide med aktuelle problemstillinger og bli fortrolig med å velge tilnærming, teori, data og metode.

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført, forventes studenten å kunne samarbeide med andre i å planlegge, gjennomføre og rapportere om et analytisk, empirisk eller praktisk prosjekt. Studenten skal kunne vurdere ulike forskningsdesign, og samle og sammenstille forskningslitteratur som er relevant for emnet.

De studentene som har gjennomført et analytisk prosjekt, forventes å kunne reflektere kritisk og teoretisk over et medieprodukts tilblivelse, mottakelse, språk, virkemidler eller tema. Studenten kan sammenstille forskningslitteratur innenfor et avgrenset tema, diskutere ulike teorier, og anvende perspektiver fra ulike forskningsbidrag i egen analyse. Studenten skal kunne diskutere sine egne resultater opp mot tidligere forskning.

De studentene som har gjennomført en empirisk undersøkelse forventes å kunne planlegge og gjennomføre alle deler av en stor undersøkelse, fra utforming av spørsmål til å kontakte respondenter, gjøre avtaler, og gjennomføre intervjuer eller surveys. Studenten kan sammenstille forskningslitteratur innenfor et avgrenset tema, og bruke tidligere litteratur i utformingen av undersøkelsen. Studenten skal kunne diskutere sine egne resultater opp mot tidligere forskning.

De studentene som har gjennomført et praktisk prosjekt, forventes å kunne samle inn stoff gjennom observasjon, intervjuer og litteratursøk. Studenten skal beherske kildekritikk, kunne produsere og redigere eget materiale, og kunne reflektere etisk over sitt eget virke. Studenten skal kunne diskutere sin egen produksjon opp mot relevant forskningslitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til Medier og kommunikasjon (bachelor) har adgang til emnet. 

Her er informasjon om hvordan du kan søke om opptak til MEVIT3810:

  1. Svar på nettskjema innen kl. 23:59 onsdag 1. desember 2021, og sett emnet MEVIT3810 på første prioritet. Lenke til nettskjemaet blir sendt ut på epost (til UiO-epostadresse) en uke før fristen.
  2. Meld deg opp til MEVIT3810 i utdanningsplanen innen onsdag 8. desember. Dersom du ikke får plass på MEVIT3810, vil du få plass på et av de andre avsluttende emnene, MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid eller MEVIT3812 – Mediestudenter som forskere: Design i mobile medier.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha god kjennskap og forståelse av både humanistisk og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Derfor anbefales studentene å ta emnet i slutten av bachelorstudiet, helst i 6. semester.

Undervisning

Studentene skal jobbe med prosjektet i gruppe. Hvilke prosjekter som er tilgjengelig per semester, avhenger av fagperson, og kan variere fra semester til semester. Til hvert prosjekt er det knyttet en obligatorisk aktivitet

Våren 2022 består undervisningen i emnet av tre deler:

  1. Forelesninger og diskusjon om tilnærmingsmåter, teorier og metoder: analyse av medietekster, analyse av myndighetsinformasjon, og andre tilnærminger. Tre forelesninger og seminar (fire timer hver i januar og februar)
  2. Analysefase: definisjon av tema, innsamling av data og analyse (februar, mars)
  3. Rapportering: Skrive og publiseringsfase (mars, april, mai)

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal få anledning til å fremstille seg til eksamen. 

Våren 2022 er obligatorisk aktivitet innlevering av en prosjektskisse.

 

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Våren 2022: Rapporteringen skjer i form av en felles grupperapport om prosjektets forløp på 3 sider samt et artikkelutkast på 15-20 sider om selve prosjektet. Studentene kan skrive artikkelutkastet sammen, maksimalt tre sammen. Når artikkelutkast skrives av mer enn én, skal det legges ved en kort redegjørelse for arbeidsfordelingen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk