MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene velger mellom ulike prosjekter, som kan variere fra år til år.

Informasjon om neste vårs faglige tilbud vil ligge på semestersiden fra slutten av november.

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført, forventes studenten å kunne samarbeide med andre i å planlegge, gjennomføre og rapportere om et analytisk, empirisk eller praktisk prosjekt. Hun eller han skal kunne vurdere ulike forskningsdesign, og samle og sammenstille forskningslitteratur som er relevant for emnet.

De studentene som har gjennomført et analytisk prosjekt, forventes å kunne reflektere kritisk og teoretisk over et medieprodukts tilblivelse, mottakelse, språk, virkemidler eller tema. Studenten kan sammenstille forskningslitteratur innenfor et avgrenset tema, diskutere ulike teorier, og anvende perspektiver fra ulike forskningsbidrag i egen analyse. Han eller hun skal kunne diskutere sine egne resultater opp mot tidligere forskning.

De studentene som har gjennomført en empirisk undersøkelse forventes å kunne planlegge og gjennomføre alle deler av en stor undersøkelse, fra utforming av spørsmål til å kontakte respondenter, gjøre avtaler, og gjennomføre intervjuer eller surveys. Studenten kan sammenstille forskningslitteratur innenfor et avgrenset tema, og bruke tidligere litteratur i utformingen av undersøkelsen. Han eller hun skal kunne diskutere sine egne resultater opp mot tidligere forskning.

De studentene som har gjennomført et praktisk prosjekt, forventes å kunne samle inn stoff gjennom observasjon, intervjuer og litteratursøk. Han eller hun skal beherske kildekritikk, kunne produsere og redigere eget materiale, og kunne reflektere etisk over sitt eget virke. Han eller hun skal kunne diskutere sin egen produksjon opp mot relevant forskningslitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til Medier og kommunikasjon (bachelor) har adgang til emnet. Om én gruppe blir full, kan studenter måtte følge et av de andre gruppeprosjektene.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha god kjennskap og forståelse av både humanistisk og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Derfor anbefales studentene å ta emnet i slutten av bachelorstudiet, helst i 6. semester.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Studentene velger enten dette emnet eller MEVIT3811 som avsluttende emne for bachelorgraden i medievitenskap.

Undervisning

Studentene skal jobbe med prosjektet i gruppe. Hvilke prosjekter som er tilgjengelig per semester, avhenger av fagperson, og kan variere fra semester til semester. Til hvert prosjekt er det knyttet en obligatorisk aktivitet. Nærmere detaljer om undervisningen og obligatorisk aktivitet finnes på prosjektbeskrivelsen, som ligger på semestersiden for emnet.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Gruppeprosjektet har en arbeidsmengde tilsvarende 14 ukers fulltidsarbeid og studentene vil få veiledning underveis av en fagperson.

 

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

 

OBS: dette emnet har to forskjellige prosjekter som studentene kan søke seg inn på. For å se hva som gjelder av obligatoriske krav, gå til semestersiden (trykk på vår 2021) og les hva som gjelder for de forskjellige prosjektene under "Prosjekter våren 2021"

Eksamen

En avhandling/rapport på mellom 25 og 50 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom). Rapporter med en praktisk komponent har kortere omfang (se nærmere informasjon ovenfor og på semestersiden).

Se prosjektbeskrivelsen for nærmere informasjon om hovedrapporten.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk