MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon

Kort om emnet

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig studie hvor du undersøker en valgfritt teoretisk eller empirisk problemstilling under faglig veiledning. Veiledningen gis normalt av IMks vitenskapelige ansatte.

30 studiepoengs masteroppgave er kun for studenter som har JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk i utdanningsplanen sin.

Hva lærer du?

Masteroppgave er et forskningsprosjekt som gir deg en dypere innsikt i og kunnskap om medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. Du øver deg på å bruke flere vitenskapelige arbeidsmetoder, lærer å tenke selvstendig, forholde deg kritisk til andres standpunkter, presentere og argumentere for din egen faglige posisjon.

Masteroppgaven er en viktig øvelse som utvikler dine analytiske evner og evne til å strukturere din egen tid. Slike ferdigheter er nyttige for din framtidige karriere uansett om du skal søke jobb i offentlig eller privat sektor.

En oppnådd mastergrad kvalifiserer for ph.d. utdanning i Norge og internasjonalt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies må være bestått og du må ha fått tildelt veileder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å ta dette emnet må du ha bestått MEVIT4000 - Masteroppgaveseminar for medievitenskap.

Undervisning

Veiledning av masteroppgaven er obligatorisk, og kan foregå som individuell veiledning eller som gruppeveiledning.

Veileder fordeles vanligvis i februar. Se retningslinjer for veiledning av masteroppgaver.

Obligatoriske samlinger (2. og 3. semester)

  • Andresemestersamling: gjennomgang og utdeling av veiledningskontrakten, arbeid knyttet til progresjon og forventninger knyttet til veiledning.
  • Tredjesemestersamlingen: gjennomgang av tema knyttet til strukturering av masteroppgaven, ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse, og hvordan man kan håndtere mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperre.

Studentene informeres om datoen for samlingene på epost. Det blir også lagt ut beskjed på studiesidene.  

Obligatoriske aktiviteter

Emnet har obligatoriske aktiviteter i form av en muntlig presentasjon av masteroppgaven. Presentasjonen holdes normalt rett i forkant av muntlig eksamen og må godkjennes av eksamenskommisjonen før du kan ta eksamen.

Les mer om muntlig presentasjon på IMK.

Eksamen

Eksamenskommisjon består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern (ikke tilsatt ved UiO).

Innlevering av masteroppgaven:

Masteroppgaven er et skriftlig arbeid på mellom 40 og 50 normalsider (ekskludert forside, litteraturliste, vedlegg etc.) som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet.

En normalside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. 

Frist er 1. juni / 1. desember (om disse datoene faller i en helg, blir det førstkommende kandag deretter).

Les mer om hvordan du leverer masteroppgaven ved IMK.

Merk at fra våren 2019 gjennomfører IMK en elektronisk plagiatkontroll av alle innleverte masteroppgaver.

Muntlig eksamen

En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Les mer om sensur og muntlig

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)