MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

”Anvendt strategisk kommunikasjon” presenterer og diskuterer teoriene om hvordan organisasjoner bør kommunisere med sine omgivelser. I emnet legges det vekt på de viktigste anvendte prinsippene for slikt arbeid, både i forhold til strategi, etikk, dialog, refleksjon, og retorikk.

Spørsmål i emnet vil være blant annet:

 • Hva er strategisk kommunikasjon?
 • Hvilke normative teorier finnes innen fagfeltet?
 • Hvilken nytte kan praktikere ha av teoriene på feltet?
 • Hvilken rolle spiller retorikk for strategisk kommunikasjon?

Hva lærer du?

Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser studenten har tilegnet seg etter fullført emne. Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten, med sin kunnskap, forståelse, innsikt og ferdighet, oppnådd gjennom forelesninger, seminarer, pensumlesing og eksamensskriving, å kunne:

 • skrive en analyse og/eller en teoretisk oppgave om anvendt strategisk kommunikasjon
 • vite om, forstå, anvende, analysere, syntetisere og vurdere:
  • ulike teoretiske tilnærmingsmåter til strategisk kommunikasjon
  • teoretiske begreper, som blant annet symmetri, refleksjon og dialog

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør ses i sammenheng med MEVIT4326 Strategisk kommunikasjon i samfunnet.

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Emnet er lagt opp med sju dobbelttimer med forelesning, samt sju dobbelttimer med seminar og gruppearbeid. Det forventes deltakelse fra studentene i form av diskusjoner og presentasjoner. Det forventes også at studentene har lest pensumtekster innen de behandles i forelesninger og seminarer.

Dette emnet har tre obligatoriske aktiviteter som vurderes til godkjent/ikke godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte til minst 75% av seminarundervisningen (5 av 7 seminarer)
 • Studentene skal løse en gruppeoppgave som skal leveres i Canvas (minimum 5 normalsider, 2300 tegn uten mellomrom) og presenteres i seminarrekka. Gruppeinndeling og utlevering av oppgaver skjer på første seminarmøte.
 • I tillegg kreves det at studentene har kommentatorrollen en gang i løpet av seminarrekka.  

De tre obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne stille til eksamen i emnet.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK. Husk at fraværet må dokumenteres innen tre dager fra den aktuelle datoen for oppmøtet/ innleveringen/ presentasjonen eller lignende. Sykemeldingen sendes i posten eller leveres personlig til studieseksjonen (vennligst ikke send den på epost). 

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave over et oppgitt emne, på inntil 10 normalsider (2300 tegn uten mellomrom).

Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne stille til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Emnet går annethvert år.

NB: Emnet vil ikke gå høsten 2020.

Eksamen

Høst 2018

Emnet går annethvert år.

NB: Emnet vil ikke gå høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk