MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et forskningsrettet, vitenskapelig arbeid (60 studiepoeng) som gir deg kunnskap om å lage problemstillinger og trening i å finne egnede metoder til å løse forskningsspørsmål. Dette vil øke evnen til å arbeide selvstendig, kreativt og kritisk for å utvikle og gjennomføre et større prosjekt. Avhandlingen kan være en selvstendig empirisk undersøkelse som bygger på kildestudier/feltarbeid eller en orienteringsoppgave om et musikkvitenskapelig emne på grunnlag av andres forskning.

Oppgaven kan inneholde en praktisk del som kan utgjøre inntil 50 % av arbeidsmengden. Den praktiske delen skal belyse den teoretiske delen.  Eksempler på tidligere praktiske deler som har vært godkjent er ulike pedagogisk-didaktiske arbeider (lærebok eller annet undervisningsopplegg, for eksempel på web), en musikkproduksjon eller et opplegg for musikkformidling (komposisjon, arrangering, CD osv.).

En prosjektskisse for masteroppgaven må leveres innen gitt tidsfrist før studiestart, og vil bl.a. danne grunnlag for tildeling av veileder. Veiledningskontrakt må signeres før veiledning kan finne sted.

En del av veiledningen i masterarbeidet vil kunne foregå i grupper.

Se også:

Retningslinjer for masteroppgave, 60 studiepoeng

Hjelp til valg av masteroppgaveprosjekt

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO
Veiledningskontrakt for masteroppgave
Frister og retningslinjer for innlevering av masteroppgaven ved IMV
Lagring av master-/hovedoppgave på web
Obligatorisk nettskjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Hva lærer du?

Studentene skal lære å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å planlegge og gjennomføre et større prosjekt. Arbeidet med masteroppgaven gir anledning til fordypning i teori og metode. Et viktig mål er å utvikle skriftlig formuleringsevne, kritisk sans, foruten kreative og analytiske ferdigheter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført følgende emner på masterstudiet:

1) For studenter som begynte på masterstudiet høsten 2015 og seinere: MUS4225 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (videreført) og MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

2) For studenter som begynte på masterstudiet fra og med 2010 til og med 2014: MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (nedlagt)

Undervisning

Veiledningsseminarer og/eller individuell veiledning. Veiledningskontrakt skal signeres seinest ved utløpet av det semesteret studenten tar MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap. Veiledningskontrakten skal signeres i tre eksemplarer (fire dersom man har både hoved- og biveileder): Ett til studenten, ett til (hver) veileder, og ett som leveres til administrasjonen.

Eksamen

Masteroppgaven leveres med frist 2. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, og blir vurdert av en eksamenskommisjon med en intern og en ekstern sensor.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk