DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går siste gang høst 2018.

Emnet tar for seg hvorledes en kan bruke IKT for å søke i rettskilder, offentlige dokumenter og litteratur. Det legges spesiell vekt på spørsmål som gjelder lover og forskrifter. Blant annet blir de ulike trinnene i lovgivningsprosessen gjennomgått med spesiell oppmerksomhet på sammenhenger mellom lover, hvorledes hver lov ofte er bygget opp, og språket i lovtekstene. Emnet tar også opp spørsmål om informasjonssøking på Internett mer generelt, herunder om kildekritikk og vurdering av søkeresultater. Informasjon om utfasing.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

 • kunnskaper om alle viktige elementer i lovgivningsprosessen.
 • kunnskaper om lovgivningsstruktur, hvordan hver lov er bygget opp, og om språket i lover.
 • kunnskaper om hvordan virkninger av lover kan evalueres og etterprøves.
 • kunnskaper om hva det vil si at lover er ”automatiseringsvennlige”.
 • kunnskap om hvordan en kan søke og finne relevante lovtekster.
 • oversikt over hvordan Internett er bygget opp og de viktigste framgangsmåtene for informasjonssøk og kildekritikk på nettet.

 

Ferdighetsmål
Du skal:

 • kunne finne fram til ulike faser i lovgivningsprosessen med tilhørende dokumenter.
 • kunne søke og finne lover med andre tilhørende rettskilder ved bruk av tjenester som Lovdata og Rettsdata.
 • kunne gjennomføre enkel rettsdogmatisk analyse med utgangspunkt i en lovtekst.
 • kunne analysere en lovtekst og avgjøre om det er lett eller vanskelig å automatisere anvendelsen av den.

 

Generell kompetanse
Du skal:

 • ha en selvstendig og reflektert forhold til lovgivning som virkemiddel i styringen av samfunnet.
 • være oppmerksom på forholdet mellom jus og politikk.
 • være oppmerksom på skillet mellom rettspolitikk og allmenn politikk.
 • ha en selvstendig og kritisk forhold til informasjonssøking generelt og søking i rettskilder spesielt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett og emne DRI1001 – Digital forvaltning (videreført)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot DRI2010 – Internett, informasjonssøking og kildekritikk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og 1 obligatoriske gruppeoppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Emnet har eksamen siste gang høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk