FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskaper om forutsetninger og metoder for å utvikle rettslige beslutningssystemer i offentlig forvaltning, dvs. systemer som er programmert til å treffe enkeltvedtak på grunnlag av automatisk anvendelse av lover og andre rettskilder.

Du lærer også hvordan det er mulig å nedfelle rettslige krav til personvern mv i systemløsninger (jf. «innebygget personvern» eller «privacy by design»). Du lærer også om hvordan lovgivning kan utformes for å gjøre det lettere å automatisere rettsanvendelse.


For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

  • kunnskaper om rettslige forutsetninger og problemer knyttet til automatisert rettsanvendelse, særlig innen offentlig forvaltning
  • kunnskaper om konkrete metoder, teknikker og verktøy som kan anvendes i systemutviklingsprosjekter, spesielt metoder og teknikker for transformasjon av rettsregler til programsystemer
  • kunnskaper om utfordringer og muligheter i forholdet mellom regelverksutvikling og systemutvikling

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

  • vurdere, foreslå og anvende metoder og teknikker som kan anvendes for å transformere rettskilder til programkode mv
  • identifisere og forstå viktige sammenhenger mellom spørsmål av juridisk, teknologisk og organisatorisk karakter i arbeidet med å utvikle e-forvaltningssystemer
  • analysere og foreslå tiltak for å møte utfordringer for ivaretakelse av personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

  • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon
  • kritisk-konstruktiv tilnærming til elektronisk forvaltning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Master i forvaltningsinformatikk og Master i rettsvitenskap. Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett, FINF1001 – Digital forvaltning og JUR1630 – Privacy and Data Protection eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FINF4001 – Forvaltningsinformatikk (nedlagt)

OBS! Overlapp gjelder hvis FINF4001 er avlagt i 2010 eller senere.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, kurs og 1 obligatorisk oppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk