Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.

***

Emnet gir en innføring i kriminologi. Det gir en oversikt over kriminologiens historie samt en introduksjon til læren om hva som er kriminalisert, kriminalitetens utbredelse, årsaker og bekjempelse. Emnet tar også for seg hvilke konsekvenser kriminalitet har, både for lovbryter, offer og for samfunnet.

Hva lærer du?

Du vil få oversikt over sentrale temaer, teorier og kunnskapskilder i kriminologien. Emnet gir en introduksjon til hovedtendensene i det registrerte kriminalitetsbildet og kjennetegn ved lovbrudd, lovbrytere og ofre. Ulike begrunnelser for straff og syn på straffens virkninger samt ulike reaksjoner på kriminalitet blir presentert. Kriminologiens historie gjennomgås, og sentrale teorier om kriminalitetens årsaker blir presentert. Du vil få trening i skriftlig fremstilling av kriminologiske problemstillinger og resonnementer.

Kunnskap

Du skal:

  • ha oversikt over sentrale temaer og teorier i kriminologien
  • ha kjennskap til og kunne redegjøre for ulike reaksjoner på kriminalitet, herunder begrunnelser for straff
  • kjenne til sentrale kunnskapskilder i kriminologien

Ferdigheter

Du skal:

  • kunne vise hvordan lovbrudd og reaksjoner på lovbrudd kan forklares på forskjellige måter
  • kunne besvare en oppgitt problemstilling gjennom å bruke vitenskapelige tekster
  • ha oppøvd grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å arbeide med en skriveoppgave
  • kunne skrive med korrekte kildehenvisninger

Generell kompetanse

Du skal:

  • ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
  • kunne formidle fagkunnskap skriftlig
  • forstå bakgrunnen for og betydningen av ulike tilnærminger og perspektiver i faget

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

KRIM1000 – Innføring i kriminologi (nedlagt) (20stp.), KRIM1001 – Innføring i kriminologi (nedlagt) (10stp.) og grunnfag kriminologi (20stp.).

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Seminarundervisningen er obligatorisk. Maks en gangs fravær ved gyldig grunn, dvs sykdom o.l. Fravær utover dette må dokumenteres. Som del av seminarundervisningen skriver studentene en oppgave som vurderes for godkjenning av seminarleder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk