KRS4106 – Kvalitativ metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir økt innsikt i og erfaring med noen av de viktigste metodiske verktøyene i den samfunnsvitenskapelige verktøykassen. Fokus er på kvalitative metoder. Emnet vil utforske både teoretiske og praktiske sider av disse forskningsmetodene.

Teoretisk sett ønsker vi å fremme økt bevissthet rundt metodevalg og analysestrategier. Noen metodiske verktøy er bedre egnet til noen typer problemstillinger enn andre, og emnet tar opp styrker og svakheter ved ulike kvalitative metodeverktøy. Kvalitative metoder har sin styrke i studiet av kvaliteter ved og forståelse av fenomener i lys av sine sosiale omgivelser. De er velegnede når målet er å studere og tolke handlinger, erfaringer, opplevelser, meninger og motiver.

Praktisk sett er målet å gi smakebiter på hvordan bruk av ulike kvalitative metodeverktøy kan arte seg i bruk i praktisk datainnsamling. Fokus vil også rettes mot forskjellige analytiske tradisjoner og deres ulike måter å tilnærme seg kvalitative data på. Det er et sentralt mål å bidra til økt bevissthet rundt hvordan metodevalg og analysestrategiske valg bør henge sammen.

Hva lærer du?

KUNNSKAP

Du skal:

 • Kjenne til de kvalitative metodenes grunnleggende vitenskapsteoretiske forutsetninger og deres filosofiske utgangspunkt.
 • Kjenne til forskjellige tilnærminger innenfor kvalitativ forskning og vite styrker og svakheter ved ulike kvalitative metodeverktøy.
 • Tilegne deg de kunnskapene som er nødvendig for å lese kvalitativ forskning aktivt og kritisk.
 • Kjenne til relevante forskningsetiske standarder for god kvalitativ datainnsamling, databehandling, analyse og rapportering.

 

FERDIGHETER

Du skal:

 • Være i stand til å planlegge og gjennomføre et kvalitativt orientert forskningsprosjekt i praksis, herunder produksjon, behandling og analyse av data.
 • Kunne gjennomføre kvalitativ datainnsamling på forskningsetisk sett ansvarlig måte.
 • Kjenne igjen ulike analysemuligheter og se hva slags konsekvenser analytiske valg får for sluttresultatet.
 • Kunne diskutere betydningen av egen posisjonering i feltet for datainnsamling og analyse.

   

  GENERELL KOMPETANSE

  Du skal:

 • Kunne samarbeide med medstudenter om et mindre forskningsprosjekt.
 • Kunne drive et prosjekt fremover fra planleggingsfasen til endelig sluttrapport.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende SVMET1010

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen har en veksling mellom tradisjonelle forelesninger, praktiske øvelser (med forarbeid) og mer «seminaraktige» elementer hvor studentene forventes å delta aktivt. 

Arbeidskrav:.Gruppearbeidet skal presenteres skriftlig i en rapport på inntil 15 sider. De to siste møtene slås sammen til en "minikonferanse" hvor alle gruppene legger frem prosjektene sine og vi diskuterer prosess og resultat.

Eksamen

4 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 3600 ord som tilsvarer om lag 5 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 3600 ord vil ikke bli sensurert.


Eksamen besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera

 

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk