Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det kan være krevende å lese en juridisk tekst eller føre en faglig samtale på tysk. Man behøver et utvidet ordforråd og en viss forståelse av forskjell mellom tysk og norsk rett. Emnet gir deg en kort oversikt over utvalgte deler av det tyske rettssystemet. Kursets målgruppe er (fremtidige) jurister som ønsker å benytte noe tysk i jobbsammenheng. Vi bruker tysk aktivt i undervisningen, både i seminarrommet og på studieturen til Berlin. 


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Forfatningsrett: Kunnskap om menneskerettigheter i den tyske grunnloven og om statsorganer vi besøker i Berlin
 • Kontrakts- og obligasjonsrett i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch): Kunnskap om utvalgte temaer som kjøpsrett, kontraktsinngåelse, fullmakt og ugyldighet
 • Strafferett og straffeprosess: Kort innføring, for å kunne forstå rettssaken i Berlin
 • Tysk juristutdanning

Ferdigheter

 • Lese juridiske tekster (dommer, fagartikler) på tysk
 • Fagsamtaler og korte innlegg på tysk
 • Innføring i oppgaveteknikk for praktikumsoppgaver ved tyske universiteter
 • Utgangspunkt for sammenligninger mellom det tyske og det norske rettssystemet

 

Opptak og adgangsregulering

Emnet Tysk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Også søkere som har oppnådd graden master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass. Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Dokumentasjon på oppfyllt forkunnskapskrav leveres på Infosenteret innen søknadsfrist.

Ansatte som ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

 • Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
  Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.
 • Ansatte
  Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves språkkunnskaper i tysk på nivå med B- eller C-språk. Hvis det er tvil om kravet er oppfylt, innhentes uttalelser fra vedkommende lærer/ansvarlige språkmiljø.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYSJUR1 – Tysk for jurister (videreført)

Undervisning

Undervisningen består av kurs og en studietur til Berlin. Kurset går over 1 ½ semestre, og avsluttes ordinært med eksamen før påske.

I høstsemesteret går undervisningen gjerne over 11 uker med 2 timer undervisning per uke. Deltakerne får en innføring i utvalgte deler i tysk rett og skal holde en kort presentasjon. Det tas sikte på at deltakerne også får tilgang til filmer som gir en kort innføring i utvalgte juridiske temaer. Det legges til rette for blant annet stipendiater og andre som ønsker å fokusere på fagområder som ordinært ikke dekkes av undervisningen.

Som en del av undervisningen reiser vi på studietur til Berlin. Reisen har tradisjonelt blitt gjennomført i januar. Opplegget planlegges og forberedes av kursdeltakerne, i samråd med læreren. I Berlin hører vi på en rettssak, besøker utvalgte statsorganer (som forbundsdagen), samt ambassaden og/eller universiteter.

I vårsemesteret er det ordinært undervisning over 4 uker med 2 timer undervisning per uke. Dersom studietur ikke arrangeres vil det være tilbud om opp til 5 timer undervisning med intensiv eksamensforberedelse.   

Det kreves oppmøte på 60 % av undervisningen (egenrapportering).
 

Eksamen

Det gis en karakter i emnet, karakteren er basert på følgende elementer:

 • Aktivitet i undervisningen (20 %)
 • Obligatorisk innlevering av kort paper med foredrag/diskusjon i timen (20 %)
 • Digital skriftlig skoleeksamen på 4 t (60 %)

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt (notater, bøker og utskrifter, men ikke Internett).

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

JFSPR1310 Tysk for jurister kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Tysk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår. 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Høst 2021

Emnet er i dvale høsten 2020/våren 2021, neste gang man kan avlegge emnet er høsten 2021/våren 2022 

Eksamen

Vår 2022

Emnet er i dvale høsten 2020/våren 2021, neste gang man kan avlegge emnet er høsten 2021/våren 2022