JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss

Kort om emnet

Emnet er basert på praksis ved studentrettshjelpstiltaket Juss-Buss, som gir praktisk erfaring i rettshjelpsarbeid.

Gjennom saksbehandlingen på Juss-Buss skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å håndtere juridiske problemer på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at studentene må være i stand til å kartlegge faktum, identifisere og løse rettslige problemstillinger, følge opp klientene sine, utarbeide og gjennomføre rettslige løsningsstrategier, samt opparbeide seg og utnytte juridisk kunnskap om aktuelle rettsområdene.

Gjennom det rettspolitiske arbeidet skal studentene få innsikt i politiske prosesser, og erfaring i praktisk rettspolitisk arbeid gjennom eksempelvis lobbyarbeid, utarbeidelse av høringer, arrangering av seminarer og rettsinformasjonsarbeid.

På bakgrunn av praksisen fra Juss-Buss skal det utarbeides en rapport.

Hva lærer du?

  • Gjennomføre klientsamtaler og følge opp klienter gjennom sakens gang
  • Kartlegge faktum i aktuelle saker
  • Identifisere og løse rettslige problemstillinger
  • Planlegge og iverksette rettslige løsningsstrategier
  • Identifisere rettspolitiske problemstillinger basert på erfaring fra saksbehandling
  • Planlegge og gjennomføre rettspolitiske prosjekter

Opptak og adgangsregulering

Alle som skal ta emnet må ha studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO. Det kreves ansettelse og fullført praksis på minimum ett år ved Juss-Buss. Ansettelse og gjennomføring av praksis styres i sin helhet av Juss-Buss.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kandidaten må ha bestått JUS3111 og JUS3211, eller JUR3000, for å få rapporten vurdert og godkjent, men dette er ikke er krav for å få jobb i Juss-Buss.

Undervisning

Obligatorisk undervisning: Kandidater må ha vært til stede ved minst 2/3 av den obligatoriske perioden på Juss-Buss.

Eksamen

Rapport på 2500-4000 ord
Rapporten skal gi en god fremstilling av arbeidet man har gjort i sin praksis på Juss-Buss. Rapporten skal være på mellom 2500 og 4000 ord og inneholde følgende:

  • Saksresymé fra ti av sakene kandidaten har jobbet med i sin tid på Juss-Buss. Sakene skal være anonymiserte og inneholde faktum, rettslig grunnlag, beskrivelse av hva som ble gjort i saken, utfall med eventuelt rettspolitisk poeng. Denne delen av rapporten skal til sammen være på mellom 1750 og 3000 ord.
  • Rettspolitisk rapport. Denne delen skal inneholde beskrivelse av et rettspoltisk prosjekt kandidaten har jobbet med i tiden på Juss-Buss. Rapporten skal inneholde bakgrunnen for det rettspolitiske prosjektet, beskrivelse av problemet, hva som har blitt gjort og utfall av prosjektet. Denne delen av prosjektet skal være på til sammen 750 til 1000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk