Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt opp i to og viderført i JUS5403 – Sjørett: Kontrakter (nedlagt) og JUS5404 – Sjørett: Ansvar og forsikring

Sjøretten behandler rettsregler som gjelder sjøfart.Valgemnet omfatter de viktigste rettslige sider ved kommersiell sjøfart med hovedvekten på transport av gods under en rekke kontraktstyper.

Hva lærer du?

Du vil lære om de sentrale offentlige og private rettsregler som gjelder for et skip. Dette omfatter den offentligrettslige regulering av skipsfarten, den selskapsrettslige organisering av rederidriften og de sentrale kontraktene knyttet til bygging, kjøp og salg og drift av skip. Målsetningen er god forståelse for de rettslige rammer skipsfarten drives under og de kontrakter et rederi arbeider med.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) eller opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1400 – Sjørett (nedlagt). Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet

Eksamen

Vår 2012

Emnet gis siste gang våren 2012

Undervisningsspråk

Norsk