AST5210 – Stjerneatmosfærer I

Kort om emnet

Emnet gir viderekommende innføring i strålingstransport med anvendelse på stjerneatmosfærer og numeriske stjerneatmosfæremodeller, non-LTE og numeriske metoder i strålingstransport.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om dannelsen av spektrallinjer uten bruk av antakelsen om lokal termodynamisk likevekt (non-LTE)
  • har du kunnskap om grunnleggende numeriske metoder i strålingstransport (non-LTE)
  • forstår du grunnleggende konsepter i modellering av stjerneatmosfœrer
  • kan du bruke disse metodene til å løse et modelleringsproblem for stjerneatmosfœrer i et semesterprosjekt
  • kan du presentere resultatene av et prosjekt som en forskningsartikkel

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bachelorgrad i Fysikk og astronomi (bachelor) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 2 timer forelesninger/kollokvier i uken i begynnelsen av semesteret og individuell veiledning av prosjektoppgave andre halvdel av semesteret.

Eksamen

Emnet har avsluttende muntlig eksamen og en obligatorisk prosjektoppgave som teller 100% ved sensurering. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to delene.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: AST9410 – Stjerneatmosfærer (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2022 15:10:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Engelsk