FRM5905V – Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets mål er å gi en innføring i klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk, klinisk kommunikasjon og rollen en klinisk farmasøyt har i helsevesenet. Emnet skal videre gi en innføring i kritisk vurdering av legemiddeldokumentasjon samt hvordan formidle dette til samarbeidende helsepersonell og legemiddelbrukeren.

Hva lærer du?

Etter endt gjennomgang av emneområdene skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap slik at hun/han:

  • Har grundig kunnskap om begrepet legemiddelrelaterte problemer inkludert klassifisering av disse, og videre ha grundig kunnskap om hvordan identifisere, løse og forebygge legemiddelrelaterte problem, samt hvordan kommunisere løsningene med pasient og helsepersonell.

  • Kan gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og bruke ulike verktøy for dette.

  • Har grundig kunnskap og forståelse for utfordringene rundt overføring av legemiddelinformasjon mellom forskjellige aktører i helsevesenet, inkludert legemiddelsamstemming og legemiddelrapport.

  • Har god kunnskap om og forståelse for teori og prinsipper innen klinisk kommunikasjon, inkludert kunne formidle legemiddeltema til pasienter.

  • Kan kritisk vurdere legemiddeldokumentasjon, inkludert ha forståelse for ""evidence based medicine"" (EBM) og hvordan bruke samt formidle dette i praksis.

  • Har oversikt over forskning og utredninger om klinisk farmasøytiske tjenester.

Opptak til emnet

Søk om opptak

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK. Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Obligatoriske forkunnskaper

Cand.pharm./master i farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av 3 dager hver:

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a. kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver. Det skal gjennomføres følgende obligatoriske hjemmeoppgaver: legemiddelgjennomganger på ulike pasientkasuistikker (10 stk) med diskusjon av legemiddelrelaterte problem og løsninger tilknyttet disse. Det skal angis hvordan kommunisere dette til helsepersonell og til pasient/legemiddelbruker. Videre skal deltakerne gjennomføre legemiddelsamtaler med pasient, samt også lage pasientundervisning (15 minutters varighet) som skal presenteres på fellessamling, og det skal gjøres et litteratursøk rundt klinisk farmasi arbeid som presenteres på fellessamling. All obligatorisk undervisning må være gjennomført og godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Ved for få pårmeldte blir emnet avlyst.

Eksamen

Muntlig eksamen som vurderes bestått/ikke bestått.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 06:11:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

12.000,-

Søk opptak