Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tverrfaglig vitenskapelig studium av biologisk aktive forbindelser som tradisjonelt har vært benyttet eller kjent av mennesker til behandling av sykdom.

Hva lærer du?

Studentene skal få en forståelse for andre kulturers bruk av medisinplanter

  • forståelse for hvordan etnofarmakologi er grunnlag for utvikling av nye medisiner
  • forståelse for hvordan etnofarmakologien kan bidra til sikrere og mer rasjonell bruk av plantemedisin
  • forståelse for eierforholdet til kunnskapen om tradisjonell bruk av medisinplanter.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5420 – Etnofarmakologi

Undervisning

Forelesninger og seminarer. På seminarene skal studentene forberede og legge fram to angitte deler av litteraturen for de andre. Diskusjon. Fremleggingen er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av et essay. Eksamen avholdes digitalt.

Karakterskala

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Karakteren bestått tilsvarer karakteren B eller bedre ved det tilsvarende masteremne.

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk