FYS4420 – Eksperimentalteknikker i porøse og komplekse systemer

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir studentene innføring i viktige eksperimentalteknikker innen feltet kondenserte fasers fysikk. Emnet er tilpasset aktiviteten ved PoreLab, senter for fremragende forskning, med en spesiell vinkling mot porøse mediers fysikk. Undervisningen er bygget opp rundt fire prosjekter hvor studentene anvender teknikkene på realistiske problemer i kondenserte fasers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til hvordan PID-kontrollere kan brukes i eksperimentelle oppsett med spesielt fokus på temperaturkontroll. Du har erfaring i hvordan temperaturen i et system kan kontrolleres.
  • kjenner du til teorien bak dynamisk lysspredning og har erfaring i å benytte lysspredning ved analyse av diffunderende partikler og partikler i et konvektivt hastighetsfelt til å bestemme væskens viskositet, partiklenes diffusjonskonstant og størrelse.
  • har du erfaring i å sette opp et 2D eksperiment med tofase strøm i porøse medier, og du kan utføre billedbehandling og analyse for å bestemme struktur og dynamikk. Du kjenner til fundamentale mekanismer for tofase strøm i porøse medier og hvordan numeriske modeller kan brukes for å forstå mønsterdannelsene som observeres.
  • vil du ha erfaring i å utføre et eksperiment relatert til strømning i porøse medier ved NTNU noden til PoreLab.
  • kan du samarbeide i grupper med andre studenter.
  • kan du utføre forskningsprosjekter nær forskningsfronten og skrive en vitenskapelig forskningsrapport.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av fire prosjektoppgaver, og inkluderer ca. 4 timer forelesning før gjennomføringen av hver prosjektoppgave. Hver prosjektoppgave utgjør 1-2 fulle arbeidsdager på laboratoriet. Du må skrive en obligatorisk forskningsrapport til hver prosjektoppgave.

Minst én av prosjektoppgavene skal utføres ved SFF PoreLab-noden ved NTNU i Trondheim. Reiseutgifter blir dekket.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Eksamensordningen består av:

  • Fire prosjektoppgaver med tilhørende obligatoriske forskningsrapporter, som til sammen teller 50% av samlet karakter.
  • Avsluttende muntlig eksamen, som teller 50% av samlet karakter.

Alle de fire prosjektoppgavene og avsluttende muntlig eksamen må være bestått i samme semester for å få avsluttende karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 09:11:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)