Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima. Generell teori blir supplert med nyere litteratur for å sette de ulike teoriene inn i en klimakontekst. Emnet ligger i grenseland mellom økologi og evolusjon.  I tillegg er forståelse av ulike fysiologiske prosesser viktig.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du ha:

  • Fått kjennskap til hva livshistoriebegrepet inneholder.
  • Lært om de viktigste teorier som finnes om evolusjonen av livshistorietrekk.
  • Fått kjennskap til hvordan ulike klimaparametere påvirker disse livshistorietrekkene.
  • Fått økt forståelse av i hvilken grad ulike organismer kan tilpasse seg endrede miljøforhold, og hvordan de gjør dette.
  • Blitt bedre til å uttrykke deg skriftlig og muntlig om disse temaene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIOS9112.

Emnene BIOS5112 og BIOS9112 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. Det forventes en god bakgrunn i økologi og evolusjon.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av følgende elementer:

Forelesninger om generell livshistorieteori med eksempler

Dataøvelser med eksempler på utregninger og gjennomgang av viktige modeller.

Obligatorisk gruppearbeid hvor utvalgte vitenskapelige arbeider diskuteres, settes i sammenheng og deretter presenteres i plenum.

Alle studentene skal før eksamen ha skrevet og levert ett essay (teller 30% på avsluttende karakter)

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen 3 timer som vektlegges 70% av sluttkarakter.

Essay som vektlegges 30% av sluttkarakter.

Deltakelse i gruppearbeid og innlevering av et essay på inntil 6 sider om et oppgitt tema er obligatorisk. Emnet avsluttes med skriftlig digital eksamen. Essay og avsluttende eksamen karaktersettes. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIO4140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (videreført), BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (videreført) og BIOS9112 – Livshistoriestrategier og klimaeffekterved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)