MBV9310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring til fysiologiske tilpasninger til ulike miljøer og levevis hos forskjellige dyregrupper, med vekt på diversiteten i tilpassing til miljø. Hovedtemaer vil være respirasjon i vann og luft, sirkulasjon, energimetabolisme, temperatureffekter, vann- og ioneregulering, sansefysiologi og tilpasninger til ekstreme miljøbetingelser. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha:

 • fått innsikt i de ulike problemer som dyrene blir stilt overfor i sine miljø og hvilke fysiologiske mekanismer de bruker før å løse problemene.
 • lært å utføre eksperimenter under kontrollerte betingelser
 • fått erfaring med å skrive en forskningsrapport basert på egne forøk.
 • lært å bruke bibliotektjenester.
 • kompetanse i å formidle faget  ved å holde en presentasjon for andre deltagere på emnet.  

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

BIOS3800 – Humanfysiologi 

Overlappende emner

Undervisning

Kurset består av: 

 • forelesninger
 • gruppe- og seminarundervisning, 
 • en uke med eksperimentelt arbeid med prosjektoppgaver ved Biologisk stasjon i Drøbak 
 • instruksjon i oppgaveskriving og bibliotektjenester. Laboratoieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Som en del av undervisningen vil alle ph.d.-kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet. Undervisningen gis som heldagsundervisning med krav om 90 % deltagelse Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100 % ved sensurering.
 • Rapport fra laboratorieøvelsene, deltakelse i undervisningen og en presentasjon over et særemne for de andre deltagerne på emnet må være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juni 2020 07:16:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)