IN3280 – Forskerlinjen I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et bacheloremne for deg som synes forskning er spennende. Emnet består av fellessamlinger med teori og praktisk oppgaveløsning, samt en prosjektoppgave. Teoridelen gir en innføring i forskning (problemstillinger, metoder, etikk, reproduserbarhet, litteratursøk og -lesing) og forskningsformidling (artikkelskriving, poster, og presentasjon). Prosjektoppgaven består av prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering.

Hva lærer du?

Etter bestått IN3280 kan du planlegge, gjennomføre og evaluere en forskningsoppgave som inngår i et stort forskningsprosjekt, herunder vil du kunne:

  • sette deg inn i faglitteraturen innenfor et område
  • formulere forskningsspørsmål
  • velge forskningsmetode og planlegge forskningsoppgaver
  • utarbeide materiale for forskningen
  • samle, analysere, dokumentere og arkivere data
  • vurdere funn i forhold til annen forskingslitteratur
  • lage en god poster og holde en presentasjon av forskningsdata
  • vurdere etiske aspekter ved en forskningsrapport

Opptak til emnet

Emnet er åpent for studenter med opptak til Forskerlinjen informatikk og som har avlagt minst 120 studiepoeng på Informatikk: programmering og systemarkitektur eller Informatikk: design, bruk, interaksjon.

Søkere rangeres etter karaktersnitt (B), motivasjonsbrev og intervjuer. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Emnet er for studenter på Informatikk: programmering og systemarkitektur og Informatikk: design, bruk, interaksjon som følger normert studieprogresjon og er i sitt femte semester.

Undervisning

Undervisningen i emnet består felles samlinger. Emnet begynner i august og strekker seg over høst-, vår- og sommersemesteret.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. De obligatoriske oppgavene må være godkjent før sommersemesteret. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Undervisningen i emnet og deltakelse på samlingene er obligatorisk. Obligatoriske oppgaver må være godkjent før sommersemesteret. Du må delta på minimum 80% av all undervisningsaktivitet for å få avlegge eksamen. Dersom du er borte mer enn 20% må du vise legeerklæring.

Eksamen

Eksamen består av:

  • skriftlig prosjektrapport, teller 70%. Denne skal være på engelsk.
  • muntlig presentasjon av prosjektet med etterfølgende diskusjon, teller 30%

Begge deler av eksamen må bestås.

To studenter kan samarbeide om rapport og presentasjon. I så fall skal studentene redegjøre for samarbeidet som en del av muntlig eksamen. Studenter som samarbeider kan få ulike karakterer.

I sommersemesteret skriver studentene en prosjektrapport i forskning under veiledning på fulltid. Denne oppgaven kan inneholde et feltarbeid utenfor Oslo-området eller i utlandet. Studentene vil motta et stipend for sommersemesteret på 50 000,- fra Norges Forskningsråd etter at obligatoriske oppgaver er godkjente.

Hjelpemidler til eksamen

Under arbeidet med skriftlig prosjektrapport: Alt.

Under muntlig presentasjon: Studentens egen rapport og presentasjonsmateriale.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven skal skrives på engelsk. Den muntlige presentasjonen kan være på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 13:25:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)