Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et masteremne for deg som synes forskning er spennende. Emnet består av fellessamlinger med teori og praktisk oppgaveløsning, samt en prosjektoppgave. Teoridelen gir en innføring i forskning (problemstillinger, metoder, etikk, reproduserbarhet, litteratursøk og - lesing) og forskningsformidling (artikkelskriving, poster og presentasjon). Prosjektoppgaven består i prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering.

Halvårsenheten Forskerlinjen, del II består av emnene IN5360, MNSES9100 og et valgfritt Ph.d.-emne.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du planlegge, gjennomføre og evaluere en forskningsoppgave som inngår i et stort forskningsprosjekt, herunder vil du kunne:

 • Sette deg inn i et område helt frem til forskningsfronten
 • Forklare hvordan ny kunnskap i informatikk blir til
 • Delta konstruktivt i et større forskningsprosjekt
 • Planlegge, gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt
 • Reflektere kritisk over faglige påstander
 • Vurdere forskningskvalitet
 • Samle, analysere, og dokumentere materiale fra forskningen
 • Vurdere funn i forhold til annen forskingslitteratur
 • Skrive en god artikkel og holde en forskningspresentasjon
 • Vurdere etiske aspekter ved forskningsoppgaven

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for studenter med opptak til Forskerlinjen informatikk, del II og samtidig har opptak til ett av følgende masterprogrammer:

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur

For H2019 tas det opp inntil 8 studenter, og det blir tilbudt oppgaver fra forskingsprosjektene:

 • Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) på forskningsseksjonen for Analytiske Systemer og Resonnering
 • Health Information Systems Programme (HISP) på forskningsseksjonen Informasjonssystemer
 • OCARINA på forskningsseksjonen for Nettverk og Distribuerte Systemer

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Emnet består av samlinger samt en prosjektoppgave med veiledning. Samlingene er enten i form av workshops (hele dager) eller som seminarserie. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Emnet inneholder også oppgaver som må bestås. Emnet begynner i august og strekker seg over et helt år. Emnet inkluderer en prosjektoppgave i forskning under veiledning. Denne oppgaven kan inneholde et feltarbeid utenfor Oslo-området.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. De obligatoriske oppgavene må være bestått før sommersemesteret. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning. 

Undervisningen i emnet og deltakelse på samlingene er obligatorisk. Obligatoriske oppgaver må være bestått før sommersemesteret. Du må delta på minimum 80 % av all undervisningsaktivitet for å få avlegge eksamen. Dersom du er borte mer enn 20 % må du vise legeerklæring.

Eksamen

 • Skriftlig prosjektrapport, teller 70%. Denne skal være på engelsk.
 • Muntlig presentasjon av prosjektet med etterfølgende diskusjon, teller 30%

Begge deler av eksamen må bestås, begge deler må bestås i same semester.

To studenter kan samarbeide om rapport og presentasjon. I så fall skal studentene redegjøre for samarbeidet som en del av muntlig eksamen. Studenter som samarbeider kan få ulike karakterer.

Hjelpemidler

Under arbeidet med skriftlig prosjektrapport: Alt.

Under muntlig presentasjon: Studentens egen rapport og presentasjonsmateriale.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven skal skrives på engelsk. Den muntlige presentasjonen kan være på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Emnet går over flere semestre, fra august-august.

Eksamen

Hver sommer

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)