Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i forskningsfeltet Tangible Interaction og gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor TI. Emnet gir studenter et grunnlag for å skrive masteroppgaver der de bruker eller utforsker TI som interaksjonsmekanisme. Emnet legger vekt på teoretisk forståelse av TI som forskningsfelt innenfor HCI. Mye av arbeidet i emnet fokuserer på eksperimenter med ulike deler av TI-feltet. Hvert år gis det et tema som studentene utforsker i et prosjekt som går over størstedelen av de fem ukene dette intensiv-kurset varer.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • Forklare viktige begreper og rammeverk innenfor TI
  • Beskrive de fysiske sidene ved design og bruk av IT
  • Bygge fysiske prototyper for å utforske design-ideer
  • Forklare hvordan prototyper kan brukes som design-verktøy
  • Analysere og bruke feedback fra design-kritikk i videre design
  • Presentere konkrete design-forslag i en utstilling som forklarer og utforsker aspekter av TI / emnets tema

For PhD-studenter er det også snakk om tilleggslitteratur som knytter TI til PhD-studentens forskning.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er totalt 12 plasser i emnet. Rangeringsregler:

1. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med emnet i godkjent studieplan og som skriver oppgave om årets aktuelle tema

2. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon

4. Studenter ved IFI som i tidligere emner (f.eks. INF1510/IN1060 eller INF2260) har skrevet prosjektoppgave innen årets aktuelle tema

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon, IN1060 – Bruksorientert design og IN3020 – Databasesystemer eller tilsvarende HCI-kompetanse på 30 studiepoeng

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IN5120 – Tangible interaction

Undervisning

Undervisningen gis som intensiv-undervisning i studio (Design-gruppas lab i 7. etasje) i 5 uker. Hver uke inneholder forelesninger, diskusjoner, presentasjoner, design-kritikk og øvelser. Det kreves gjennomført obligatorisk prosjekt. 80% oppmøte kreves.

Eksamen

Presentasjon og utstilling av prototype

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5120 – Tangible interaction

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervises ikke høsten 2020

Undervises ikke våren 2020

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)