Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet handler om databasesystemer, med fokus på relasjonsdatabaser, og dekker avansert bruk av slike systemer, herunder avansert SQL, optimisering av SQL-spørringer, og indeksbruk. I tillegg inneholder emnet en grundig gjennomgang av databasesystemers arkitektur, oppbygning og implementasjon. Dette inkluderer slike systemers transaksjonshåndtering, herunder algoritmer for serialisering og håndtering av konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Videre inneholder emnet en gjennomgang av alternative databasemodeller.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3020:

  • vet du hva databasehåndteringssystemer (DBMSer) gjør, hvordan de virker og hvordan de er implementert;
  • har du inngående kjennskap til hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av DBMSer;
  • har du kunnskap om bruk av avansert SQL og hvordan spørringer kan optimaliseres;
  • forstår du de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering;
  • har du kjennskap til hva slags typer transaksjonshåndtering (isolasjonsnivåer) moderne DBMSer tilbyr og hvilke styrker og svakheter de enkelte isolasjonsnivåene har;

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN2090 – Databaser og datamodellering/INF1300 – Introduksjon til databaser (videreført)

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) og IN1150 – Logiske metoder/INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført).

Kunnskap om hashing, søketrær og grafer (fra IN2010/INF2220) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra IN1150/INF1080) ansees som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen . Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4020 – DatabasesystemerINF3100 - Databasesystemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 10:32:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk