ITLED4270 – Fra forretningsprosess til kravspesifikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

 • Emnet skal gi en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og metoder i knyttet til behovskartlegging og kravhåndtering i forbindelse med anskaffelse og utvikling av IT-løsninger.
 • Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak hentet fra forskningsartikler, case studier og erfaringsrapporter. Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Har kjennskap til ulike praktiske og teoretiske tilnærminger til kravhåndtering - inkludert tradisjonelle kravspesifikasjoner, smidige tilnærminger og behovs-orienterte tilnærminger.
 • Ha kunnskaper om de vanligste problemstillingene og utfordringene ved kravhåndtering.
 • Har kunnskaper om behovskartlegging og analyse av brukerbehov.

Ferdigheter

 • Skal kunne anvende ulike teknikker for å beskrive funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Herunder teknikker som blant annet user stories og use cases.
 • Skal kunne anvende ulike teknikker og fremgangsmåter for å samle inn og analysere forretningsbehov - som for eksempel dybde intervjuer, kvalitativ analyse, brukssituasjoner og behovsdiagrammer.
 • Skal kunne utarbeide en interessentanalyse, og anvende denne til involvering og påvirkning av interessenter i forbindelse med kravhåndtering.

Kompetanse

 • Kunne reflektere over kravspesifikasjonsprosesser på bakgrunn av tidligere forskning innen feltet.
 • Kunne planlegge og gjennomføre behovskartlegging og kravspesifisering knyttet til større IT leveranser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter er en stor fordel.

Undervisning

 • Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.
 • Til andre samling skal studentene gjennomføre en egen liten behovskartlegging som skal bearbeides og analyseres på andre samling i forbindelse med en gruppeoppgave.
 • På andre samling vil studentene jobbe i grupper og gjennomføre kravspesifisering i praksis. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

-Hvis man skriver alene 6.000 ord -To samarbeider 9.000 ord -Tre samarbeider 12.000 ord -Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 08:15:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

25 000,- inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag, den ene dagen.