Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Maskinsyn er studiet av hvordan et ubemannet system eller en annen form for maskin kan tolke og forstå verden rundt seg ved hjelp av bilder og video. Emnet gir en innføring i fagfeltet gjennom en grundig teoretisk gjennomgang av avbildningsprosessen, bildeprosessering og kamerageometri. Vi går igjennom flere av de viktigste verktøyene innen maskinsyn, som skalapyramider, interessepunkter og robust estimering av flerkamerageometri, og flere interessante anvendelser, som objektdeteksjon, bildestitching, 3D-rekonstruksjon og Visual SLAM.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført TEK5030

  • har du en grunnleggende oversikt over maskinsynsfaget
  • kjenner du til og kan bruke grunnleggende metoder og verktøy innen fagfeltet
  • forstår du hvordan noen viktige metoder og verktøy virker i detalj
  • kan du implementere algoritmer som løser enkle maskinsynsproblemer
  • kan du bruke programmeringsbiblioteket OpenCV til å lage maskinsynsapplikasjoner

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på grunnleggende kurs i bildebehandling og bildeanalyse. Gode kunnskaper i lineær algebra anbefales.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning og labøvelser hver uke gjennom hele semesteret. Det vil gjennom hele kurset gjennomføres praktiske eksperimenter og prosjektarbeid med utgangspunkt i programmeringsbiblioteket OpenCV og ulike kamerasystemer.

Emnet har prosjektarbeid med delinnleveringer i løpet av semesteret, som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Omvendt undervisning vil benyttes i undervisningen. Her kan du se videoforelesninger på egenhånd, og til selvvalgte tidspunkter, før du møter til eksperimenter og veiledet prosjektarbeid i de oppsatte forelesningstidspunktene.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 % ved sensurering.
  • Ved få kandidater kan eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.
  • Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 10:39:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)