Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Maskinsyn (“Computer Vision”) er studien av hvordan et ubemannet system eller en annen form for maskin kan tolke og forstå verden rundt seg ved hjelp av bilder og video. Emnet gir en innføring i fagfeltet gjennom en grundig teoretisk gjennomgang av avbildningsprosessen, bildeprosessering og kamerageometri. Vi går igjennom flere av de viktigste verktøyene innen maskinsyn, som skalapyramider, interessepunkter og robust estimering av stereogeometri og flere interessante anvendelser, som deteksjon av ansikter og objekter, bildestitching og 3D rekonstruksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført TEK5030:

  • har du en grunnleggende oversikt over maskinsynsfaget.
  • kjenner du til og kan bruke grunnleggende metoder og verktøy innen fagfeltet.
  • forstår du hvordan noen viktige metoder og verktøy virker i detalj.
  • kan du implementere algoritmer som løser enkle maskinssynsproblemer.
  • kan du bruke programmeringsbiblioteket OpenCV til å lage maskinsynsapplikasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kurs i bildebehandling og bildeanalyse. Gode kunnskaper i lineær algebra anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEK9030 – Maskinsyn

Undervisning

Det vil gjennom hele kurset gjennomføres praktiske eksperimenter og prosjektarbeid med utgangspunkt i programmeringsbiblioteket OpenCV og ulike kamerasystemer. OpenCV kan brukes sammen med Python, Matlab eller C++, og virker på både PC og mobiltelefoner. Prosjektarbeidet har delinnleveringer i løpet av semesteret, og prosjektet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Omvendt undervisning (flipped classroom) vil benyttes i undervisningen. Her kan du se videoforelesninger på egenhånd (og til selvvalgte tidspunkter) før du møter til eksperimenter og veiledet prosjektarbeid i de oppsatte forelesningstidspunktene.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100 %. Ved stort antall studenter kan eksamen avholdes skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner:
TEK9030 - Maskinsyn

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)