TEK5370 – Grid, smartgrid og IoT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en overordnet innføring i det nordiske elektrisitetsnettet og hvordan det forventes å utvikle seg. Basis er de fysiske lover som styrer kraftoverføring. Det skal gi en innføring i organisering av kraftoverføring, hvordan den kontrolleres, og hva som skaper dynamikk i nettet. Kraftnettet er i en transisjonsfase, fra sentralisert produksjon av kraft til en mer varierende produksjon basert på fornybar energi og med desentralisert lagring, i tillegg til forandringer i bruksmønster. Dette skaper en rekke utfordringer og vil gi behov for ny teknologi, som microgrid og smartgrid. Måten å håndtere et slik nett er å gå ifra en sentralisert, lukket kontroll til en mere dynamisk, distribuert og åpen kontroll, og med flere lokale sensorer. Overgangen er spesielt synlig i distribusjonsnett, hvor sensor-basert informasjon og smarte målere tilbyr mulighet fro økt kunnskap om produksjon, lagringsmuligheter, og bruksmønster. Samtidig blir utfordringene større i kontroll og å sikre stabilitet i nettet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Kunne beskrive fysikken bak det elektriske grid, samt analysere grunnelementene av strømproduksjon og strømforbruk
  • Ha kunnskap om teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
  • Ha inngående kjennskap til produksjon, overføring, fordeling og forbruk,
  • Ha oversikt over energiflyten og nettstabilitet både i stamnett og i distribusjonsnett.
  • Kunne beskrive elementer i et smart grid, og hvilken utfordringer disse har.
  • Kjenne til de viktigste faktorene som må tas i betraktning når informasjonsteknologi (IT) brukes i et smart grid.
  • Ha grunnleggende kunnskap om kontrollsystemet og kommunikasjonsprotokollene for grid kontroll, både i transportnett og i distribusjonsnett

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 20 undervisningsplasser. Programstudenter i Fornybare energisystemer ved ITS vil ha førsteprioritet på disse. Andre master- og utvekslingsstudenter kan melde seg opp til emnet dersom det er ledige plasser.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med tre timer undervisning per uke.

En obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avhengig av antall studenter vil eksamen holdes enten skriftlig eller muntlig deretter.

En obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)