TEK5370 – Grid, smartgrid og IoT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi en overordnet innføring i det nordiske elektrisitetsnettet og hvordan det forventes å utvikle seg. Basis er de fysiske lover som styrer kraftoverføring. Det skal gi en innføring i organisering av kraftoverføring, hvordan den kontrolleres, og hva som skaper dynamikk i nettet. Kraftnettet er i en transisjonsfase, fra sentralisert produksjon av kraft til en mer varierende produksjon basert på fornybar energi og med desentralisert lagring, i tillegg til forandringer i bruksmønster. Dette skaper en rekke utfordringer og vil gi behov for ny teknologi, som microgrid og smartgrid. Måten å håndtere et slik nett er å gå ifra en sentralisert, lukket kontroll til en mere dynamisk, distribuert og åpen kontroll, og med flere lokale sensorer. Overgangen er spesielt synlig i distribusjonsnett, hvor sensor-basert informasjon og smarte målere tilbyr mulighet fro økt kunnskap om produksjon, lagringsmuligheter, og bruksmønster. Samtidig blir utfordringene større i kontroll og å sikre stabilitet i nettet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du beskrive fysikken bak det elektriske grid, samt analysere grunnelementene av strømproduksjon og strømforbruk
  • har du kunnskap om teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
  • har du inngående kjennskap til produksjon, overføring, fordeling og forbruk
  • har du oversikt over energiflyten og nettstabilitet, både i stamnett og i distribusjonsnett
  • er du i stand til å beskrive elementene i et smart grid, funksjonaliteten deres og de overordnede utfordringene hver av disse må løse
  • kjenner du til de viktigste faktorene som må tas i betraktning når IT brukes i et smart grid
  • har du grunnleggende kunnskap om kontrollsystemet og kommunikasjonsprotokollene for grid kontroll, både i transportnett og i distribusjonsnett

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er 20 plasser på emnet. Studenter på programmet Fornybare energisystemer (master - to år) prioriteres. For de resterende ledige plassene er det førstemann-til-mølla som gjelder. 

Undervisning

Emnet går over et halvt semester, med 2 x 3 timer undervisning per uke.

Dette emnet har to obligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen eller skriftlig eksamen, som teller 100% ved sensurering.

Eksamensformen avhenger av antall studenter som tar emnet.

To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ta med dine innleveringsoppgaver - ingen andre hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:17:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk