TEK5380 – Prosjekt innen fornybar energi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet skal det etableres prosjektgrupper på 3-4 personer som sammen skal jobbe med en prosjektoppgave i ett semester. Temaet for prosjektoppgaven skal være innen fornybar energi, energilagring i batterier og hydrogen og/eller løsninger for nullutslippstransport. Prosjektet skal ta utgangspunkt i en reell problemstilling og/eller omhandle mulig forbedring av et produkt eller tjeneste hos en privat eller offentlig bedrift.

Hva lærer du?

Etter fullført emne vil du ha ny kunnskap om:

  • Avanserte energisystemer med ulike sub-systemer og kjerneteknologier
  • Bruk av relevante metoder og verktøy for systemanalyse og prosjektstyring
  • Innsamling av data og analyse av ulike informasjonskilder og bruk av disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, det vil si kreativ og kritisk tenkning
  • Hvordan være en konstruktiv bidragsyter i teamarbeid
  • Presentasjon og kommunikasjon av resultatet av et større prosjekt, skriftlig og muntlig, både til spesialister og til et generelt publikum

Opptak til emnet

Emnet er forbeholdt programstudenter i masterprogrammet Fornybare energisystemer ved Institutt for teknologisystemer.

Det vil være fordelaktig med noe forkunnskaper innen:

  • Fornybare energisystemer, fortrinnsvis systemer basert på solceller eller vindmøller
  • Energilagringsteknologier, fortrinnsvis innen batterier, men også noe kunnskap om konvertering til/fra hydrogen via lavtemperatur vannelektrolyse/brenselceller er anbefalt
  • Microsoft Office, inkludert Project Manager og Visio.
  • Noe erfaring med modellering og/eller databehandling i Matlab, Python, EES o.l.

Undervisning

Emnet har 3 timer undervisning og veiledning på gruppeoppgavene per uke gjennom hele semesteret.

Alle gruppene får én intern hovedveileder og én ekstern kontaktperson som skal fungere som «kunden» i prosjektet.

Prosjektene vil ha fokus på problemstillinger som er aktuelle for bedrifter og organisasjoner i Oslo-området. Noe feltarbeid må påberegnes, for eksempel besøk hos bedrifter.

De blir to obligatoriske innleveringsoppgaver i prosjektet: én framdriftsrapport og én sluttrapport.

Eksamen

Det vil holdes en muntlig eksamen i form av en presentasjon på omlag 45 minutter i slutten av semesteret, som teller 100% karakteren.

Du må ha fått godkjent to obligatoriske oppgaver, en fremdriftssrapport og en sluttrapport, gjennom semesteret for å kunne ta avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Studentene står fritt til å bruke alle hjelpemidler i forbindelse med rapporten og presentasjonen, men hovedinnholdet i det som presenteres skriftlig og muntlig skal være basert på selvstendig arbeid.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:15:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)