Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinetikk, adsorpsjon, katalyse, overflatekjemi, polymerer og kolloider, diffusjon, viskositet, kromatografi, prøvetaking og prøvebehandling.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende delemner i fysikalsk kjemi, samt kunne bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid med kjemiske systemer. Studenten skal opparbeide seg selvstendig laboratorieferdighet i fundamentale eksperimentelle teknikker, og ha kjennskap til prinsipiell oppbygging av de instrumenter som brukes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot KJ 133 og 5 studiepoeng mot KJ 143/KJ 243.

Undervisning

Emnet omfatter ca. 36 timer forelesninger, 32 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 25 timer (5 øvelser). Laboratoriekurset og 70% av de obligatoriske oppgavene må være godkjent or å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter. Fravær fra en laboratorieøvelse må dokumenteres med sykemelding til eksamenskonsulenten ved Kjemisk institutt (rom VU12).

Eksamen

Kurset har en midt-termin eksamen på 2 timer. Den teller 20% av avsluttende karakter. Skriftlig eksamen (3 timer) på slutten av semesteret, teller 80% av avsluttende karakter. Bokstavkarakter. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator.Gyldig forfall til deleksamen eller slutteksamen, må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet ble evaluert høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO

Annet

Eventuelle godkjente gruppeoppgaver er kun gyldige i ett semester.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Dette emnet undervises for siste gang høsten 2007. Det vil sammen med KJM1040 - Fysikals og analytisk kjemi I bli erstattet av KJM2400 - Analytisk kjemi som vil bli undervist første gang våren 2008 og KJM1130 - Fysikalsk kjemi som vil bli undervist første gang høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk