KJM1100V – Generell kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnebeskrivelsen er flyttet. Se ny nettside for emnet

Reaksjoner i vannløsninger, Gasser, Energi og reaksjoner, Atomets elektronstruktur, Periodesystemet, Bindinger, Væsker og faste stoffer, Reaksjonsfart, Kjemisk likevekt, Syrer og baser, Løselighet, Termodynamikk, Redoksreaksjoner og elektrokjemi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper som det er nødvendig å kjenne til for å undervise kjemi i den videregående skolen. Studentene skal også kunne planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk og begrunne forsøkenes relevans til kompetansemål i kjemi programfag. KJM 1100V tjener som grunnlag i videreutdanningspakken i kjemi for lærere, som utgjør 60 studiepoeng.

Opptak og adgangsregulering

Studieplassene er gratis for lærere som underviser i den videregående skolen. Søknad sendes Fylkesmannen.
Se også videreutdanningstilbud i kjemi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er mulig å ta KJM1100V – Generell kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (nedlagt) med bakgrunn fra kurset 2KJ fra videregående skole, studieretning for allmenne fag, men det er en fordel om man har 3KJ eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettbasert, og alle beskjeder, oppgaver og kommunikasjon skjer gjennom læringsplattformen Fronter. Omtrent halvveis i kurset er det en samling på 2 dager (16 undervisningstimer). Der gjøres det først og fremst laboratorieøvelser med relevans både til KJM1100V og til kompetansemål i kjemi programfag. Godkjente øvelser på samlingen er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. I tillegg vil det for hvert kurs bli valgt ut noen relevante elevforsøk i kjemi 1 og 2, som studentene kan prøve ut på egenhånd i laboratoriet ved egen skole.
Studentene må dessuten komme til en ordning lokalt (på egen eller en nærliggende skole) som sikrer at de, for hver modul, deltar i minst 5 timer undervisning i kjemi 1 eller 2 der det bl.a. skal forberedes og gjennomføres en elevaktivitet. Studentene vil bli anmodet om å skrive rapport fra denne undervisningssekvensen og utveksle erfaringer i Fronterrommet.
Mot slutten av kurset skal det skrives et prosjektarbeid av fagdidaktisk karakter, nært knyttet til læreplan og elevaktiviteter. Dette prosjektarbeidet skal være godkjent for at de skal få gå opp til eksamen.

Eksamen

En underveis-eksamen blir avholdt i forbindelse med samlingen (teller 25 % av sluttkarakteren). Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) avholdes i november. Den består både av en ren kjemifaglig og av en didaktisk del. Den didaktiske delen vil være nært knyttet til læreplan og praktisk arbeid med kjemi i skolen. Tillatte hjelpemidler: To A4-sider med notater og lommekalkulator. Periodesystem og utdrag fra læreplanene for kjemi programfag levers ut ved eksamen.
Studenter som bor utenfor Østlandsområdet, kan søke om lokalt tilrettelagt eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, har mulighet til å ta utsatt eksamen, men på et tidspunkt som vi bestemmer.

Informasjon om Utsatt og ny eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene

Evaluering av emnet

Vi vil gjennomfører en fortløpende evaluering av kurset. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høsten 2010

Eksamen

November 2010

Undervisningsspråk

Norsk