Dette emnet er erstattet av MAT4460 – C*-algebraer.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fortsettelse av MAT4450 – Videregående funksjonalanalyse og kurset gir en innføring i teorien for C*-algebraer (ofte kalt operator algebraer). C*-algebraer kan sees som et gren innenfor funksjonanalysen der spesielle ikke-kommutative algebraer studeres. Hoveddelen av kurset vil dekke noen av de grunnleggende resultatene i teorien, bl.a.  Gelfand-Naimark representasjonsteorem for  C*algebraer, von Neumanns dobbelt kommutant teorem og Kaplanskys tetthets sats. Eksemplene som presenteres og innholdet ellers i emnet vil variere noe over tid avhengig av studentenes interesser.

Hva lærer du?

Emnet er primært tiltenkt studenter som skal skrive en masteroppgave om operator algebraer, men vil også kunne være aktuell for andre master-/doktorgradstudenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT4450 – Videregående funksjonalanalyse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9360 – C*-algebras (videreført)

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Om det er få påmeldte kan emnet gis som lesekurs med selvstudium og en times veiledning i uken.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave. Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Høst 2016

Høst 2014

Høst 2011

Høst. Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Høst 2017

Høst 2016

Høst 2014

Høst 2011

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.