Dette emnet er nedlagt

STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om følgende temaer:

  • Likelihoodbasert statistisk inferens, spesielt for prediksjonsproblemer
  • Utvalgsundersøkelser, utvalgsplanlegging og modellbasert prediksjonstilnærming
  • Frafall i utvalgsundersøkelser. Likelihood og Bayesianske metoder
  • Statistisk demografi og prognoser. Dødelighetsrater, forventet levealder og populasjonsframskrivninger

Hva lærer du?

Innsikt i statistisk analyse i utvalgsundersøkelser og en forståelse av demografiske problemer. Spesiell vekt på statistiske metoder for å behandle estimeringsskjevhet på grunn av frafall i data.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (nedlagt)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. 

Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan kurset bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.