STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale modeller og teknikker for regresjonsanalyse utover standard lineær regresjon. Spesielt lærer studentene om regresjonsanalyse for ofte forekommende typer av responsvariable, inkludert binære/binomiske, Poisson samt gammafordelte responser.  Emnet behandler også regresjonsmetodikk for avhengige responsvariabler. 

  Hva lærer du?

  Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om den eksponensielle fordelingsklasse og er kjent med viktige spesialtilfeller av denne som normalfordelinger, samt binomiske, Poisson- og gammafordelinger;
  • er du kjent med generaliserte lineære modeller (GLM) som regresjonsmodellering med responsvariable fra den eksponensielle fordelingsklasse;
  • har du trening i å analysere data fra viktige spesialtilfeller av GLM, særlig logistisk regresjon og Poissonregresjon;
  • er du kjent med begrepene linkfunksjon for å modellere sammenhengen mellom forventning til responsen og kovariater samt begrepet variansfunksjon for å spesifisere sammenheng mellom forventning og varians til responsene;
  • kjenner du til utvidelser av GLM modellene ved hjelp av kvasi-likelihood basert på spesifisering av linkfunksjon og variansfunksjon;
  • kjenner du til utvidelser av GLM som muliggjør modellering og analyse av avhengige responsvariable, spesielt varianskomponentmodeller og blandede modeller med både faste og tilfeldige effekter.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

  Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

  Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

  Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

  Overlappende emner

  *Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

  Undervisning

  5 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

  Eksamen

  2 obligatoriske oppgaver.

  Skriftlig eksamen.

  Hjelpemidler

  Godkjent kalkulator.

  Eksamensspråk

  Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Engelsk

  Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.