STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale modeller og teknikker for regresjonsanalyse utover standard lineær regresjon. Spesielt lærer studentene om regresjonsanalyse for ofte forekommende typer av responsvariable, inkludert binære/binomiske, Poisson samt gammafordelte responser. Emnet behandler også regresjonsmetodikk for avhengige responsvariabler.

  Hva lærer du?

  Etter å ha fullført emnet

  • har du kunnskap om den eksponensielle fordelingsklasse og er kjent med viktige spesialtilfeller av denne som normalfordelinger, samt binomiske, Poisson- og gammafordelinger
  • er du kjent med generaliserte lineære modeller (GLM) som regresjonsmodellering med responsvariable fra den eksponensielle fordelingsklasse
  • har du trening i å analysere data fra viktige spesialtilfeller av GLM, særlig logistisk regresjon og Poissonregresjon
  • er du kjent med begrepene linkfunksjon for å modellere sammenhengen mellom forventning til responsen og kovariater samt begrepet variansfunksjon for å spesifisere sammenheng mellom forventning og varians til responsene
  • kjenner du til utvidelser av GLM modellene ved hjelp av kvasi-likelihood basert på spesifisering av linkfunksjon og variansfunksjon
  • kjenner du til utvidelser av GLM som muliggjør modellering og analyse av avhengige responsvariable, spesielt varianskomponentmodeller og blandede modeller med både faste og tilfeldige effekter

  Opptak til emnet

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Spesielle opptakskrav

  I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

  Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

  Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

  Overlappende emner

  Undervisning

  5 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

  Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

  Eksamen

  Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

  Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

  Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

  Hjelpemidler til eksamen

  Godkjent kalkulator.

  Eksamensspråk

  Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 08:29:53

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Høst
  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Engelsk