STK4030 – Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne regresjon referer til metoder der færre betingelser (som lineær sammenheng mellom respons og forklaringsvariable) blir antatt, og der en istedet lar data bestemmer sammenhengen. Noen stikkord er nærmeste nabo-metoder, kjerneglatting og generaliserte additive modeller. Statistisk klassifikasjon er problemer der responsvariabelen er kategorisk ("klasser"). Emnet vil ta for seg klassiske klassifikasjonsmetoder men også mer avanserte metoder basert på moderne regresjonsmetoder. Sentralt i emnet vil være å søke etter strukturer i data, ofte kalt "data mining" eller "læring fra data"

Hva lærer du?

I løpet av kurset vil du lære mange ulike metoder for regresjon og klassifikasjon. Du vil lære både praktisk bruk av disse metodene samt grunnleggende forståelse av hvordan metodene fungerer. Du vil også lære hvordan du kan velge mellom de mange ulike metoder som finnes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Høst 2015

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Annethvert høstsemester fra 2013.

Eksamen

Høst 2017

Høst 2015

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Annethvert høstsemester fra 2013.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.