HADM4002 – Fordypning i metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en påbygging og videreføring av det obligatoriske emnet HADM4001 Metode og statistikk.  Målet er å gi deg en fordypning i forskningsdesign og metoder som er særlig relevant for arbeidet med masteroppgaven. Emnet er tredelt. I første del fokuseres det på skriving av forskningsrapporter inkludert masteroppgaver. I andre del kan studentene velge fordypning i enten kvalitative metoder eller kvantitative analyser. Undervisningen her vil særlig fokusere på de metodene som studentene selv planlegger å anvende i sine masteroppgaver. I tredje del skal ditt masteroppgaveprosjekt bli gjenstand for diskusjon i grupper eller plenum.  

Hva lærer du?

Ved kursets avslutning skal du kunne:

Kunnskap

  • Forstå hvilke særskilte krav som stilles til en vitenskapelig tekst
  • Forstå forskjellene mellom ulike typer av forskningsdesign og de ulike trinn i en forskningsprosess.
  • Ha kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metoder

Ferdigheter

  • Kunne strukturere og forfatte en vitenskapelig tekst samt gi en kritisk vurdering av slike tekster
  • Kunne skrive forskningsrapporter
  • Kunne vurdere relevansen av ulike kvantitative og kvalitative metoder samt kunne gjennomføre enkle analyser på kvalitative eller kvantitative data

Generell kompetanse

  • Reflektere over betydningen av gode studiedesign
  • Vurdere relevansen til de mest vanlige analyseverktøyene
  • Være bevisst på forskningsetiske problemstillinger

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha gjennomført og bestått det obligatoriske emne HADM4001 Metode og statistikk (5 studiepoeng) som gir en generell innføring i kvalitative og kvantitative metoder, samt kunne søke opp medisinske artikler i relevante databaser (for eksempel PubMed).

Undervisning

Forelesninger, gruuppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Eksamen

Individuell, muntlig presentasjon av ditt masteroppgaveprosjekt med vekt på gjennomføring, analysemetoder basert på tilbakemeldinger i kurset, samt eventuelle foreløpige resultater. Presentasjonen skal ikke overstige 30 minutter. Det vil være minst to bedømmelsessensorer tilstede under presentasjonen, som har anledning til å stille spørsmål underveis. Karakteren (bestått/ikke-bestått) blir gitt umiddelbart etter presentasjonen. Eventuelt ønske om begrunnelse må fremsettes umiddelbart. Resultatet kan ikke påklages (jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3).

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Du kan holde presentasjonen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk