HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innføring i anatomi, fysiologi og sykdomslære og i medisinsk tenkemåte. Undervisningen knyttes opp mot de store organsystemene (som nervesystemet, muskel og skjelettsystemet, sirkulasjonsystemet og respirasjonsystemet). For hvert av disse presenteres oppbygging og funksjon samt noen sykdomsbilder med vekt på årsak, symptomer, diagnostikk og prinsipper for behandling. Grunnleggende medisinsk fagterminologi blir forklart ved gjennomgang av sykdomsgruppene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • hovedstrukturen i kroppens anatomi og fysiologi
 • de sentrale sykdomsgruppene, sentrale sykdomsmekanismer og ulike behandlingsprinsipper
 • hovedtrekk i medisinsk språk og begreper
 • ulike klassifiseringssystem i medisin og deres anvendelse
 • tankegang i medisinsk faglige virksomhet i helsetjenesten, herunder diagnostiske beslutninger og prosesser, og kriterier for sykdom
 • uheldige hendelser i helsetjenesten
 • hovedtrekk i de ulike medisinske spesialitetene, deres oppgaver og avgrensningen mellom dem.

Ferdigheter

Du vil lære å

 • gjengi hovedtrekk ved menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • beskrive hovedtrekk ved de vanligste sykdomstyper, deres sykdomsmekanismer og årsaksforhold, symptomer og behandlingsprinsipper
 • anvende enkel medisinsk fagterminologi
 • presentere sentrale klassifiseringer i helsetjenesten, dere svakheter og anvendelse
 • redegjøre for vanlige diagnostiske prosesser og medisinske beslutninger, herunder medisinsk usikkerhet og vurdering av risiko
 • redegjøre for uheldige hendelser i helsetjenesten.

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • forstå grunnleggende trekk ved kroppens oppbygging og funksjon samt sentrale sykdomsbilders presentasjon og behandlingsprinsipper
 • se organisatoriske, strukturelle, økonomiske og politiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten ut fra et medisinsk faglig ståsted
 • forstå medisinskfaglige beslutninger i helsetjenesten og usikkerhet i dem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk