Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode. Emnet er generelt og anvendelig for alle bransjer, med enkelte eksempler fra helsesektoren. Hovedtemaer som vil bli behandlet er; prosjektanalyse; kostnader og kostnadsfordeling; beslutninger på kort og lang sikt.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • Gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi

 • Forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt

 • Forklare hvilke kostnader som er relevante i ulike beslutningssituasjoner

 • Forklare prinsippene for en kostnadsanalyse

 • Forklare enkel finansiering og investeringsteori, herunder pengenes tidsverdi, nåverdi, internrente, rangering av prosjekter, kapitalbehov ved investeringer, ulike finansieringskilder

 • Forklare kostandsdrivere og forklare aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon

 • Forklare hovedprinsippene i en regnskapsanalyse

 • Gjøre rede for forskjellene på drifts- og finansregnskap

Ferdigheter

 • Identifisere hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt og bare tilpasse seg til, og hvordan dette varierer mellom ulike bedriftstyper og mellom ulike markeder

 • Bruke bedriftsøkonomisk terminologi

 • Gjøre kostnads- og flaskehalsanalyser

 • Identifisere hvordan alternativkostnad påvirker avkastningskravet til et prosjekt

 • Gjennomføre nåverdi- og internberegninger

 • Tolke resultatene fra nåverdi- og internberegninger for å kunne treffe gode investeringsbeslutninger

 • Identifisere kostandsdrivere til bruk i aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon

 • Bruke regnskap til prestasjonsmåling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Arbeidskrav er en digital flervalgsoppgave.

Det obligatoriske arbeidskravet må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Kalkulator i Inspera: https://www.desmos.com/scientific 

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk