HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spørsmål knyttet til helse og sykdom debatteres mer enn noen gang, både i offentlig ordskifter og i mer personlige sammenhenger. Dette emnet tar for seg helsefagenes og helseforskningens grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling. Ulike teorier om sykdom og helse og hvordan disse kan knyttes til vitenskapsteoretiske og etiske posisjoner vil stå sentralt. Emnet tar også for seg hvordan kunnskap om sykdom og helse utvikles, håndteres i praksisfeltet og kritiseres gjennom sentrale temaer som evidensbasert medisin, pasient- og brukererfaringer og kunnskapstranslasjon.

Emnet vil ha en undersøkende tilnærming til hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap om sykdom og helse. Gjennom emnet legges det vekt på å lære om, kunne forstå og diskutere helsefagenes og helseforskningens kunnskaps- og teorigrunnlag, og knytte dette til aktuelle sykdoms- og helserelaterte problemstillinger og utfordringer. Emnet rommer ulike tenkemåter som eksisterer i forskning på sykdom og helse, og er således særlig relevant for masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • gjøre rede for ulike teoretiske perspektiver på sykdom og helse
 • forstå sentrale begreper og teorier innen tverrfaglig helseforskning
 • gjøre rede for hvordan vitenskapelig kunnskap om sykdom og helse dannes, utvikles og håndteres i helsefaglige kontekster
 • gjøre rede for sykdoms- og helseteorienes vitenskapsteoretiske forankring
 • gjøre rede for betydningen av etisk refleksjon og etisk argumentasjon i helsefagenes kunnskapshåndtering
 • forstå betydningen av tydelig struktur, logisk argumentasjon og presist språk i akademisk arbeid

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • anvende sentrale begreper og teorier innen tverrfaglig helseforskning
 • diskutere aktuelle helsefaglige- og etiske problemstillinger
 • skrive akademiske tekster
 • analysere aktuelle helsefaglige-, vitenskapsteoretiske- og etiske problemstillinger relatert til sykdom og helse
 • anvende relevante begrep og kunnskap for å belyse, diskutere og formidle faglige synspunkter og argumenter

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • reflektere fagkritisk og analytisk over spørsmål knyttet til sykdom og helse
 • reflektere analytisk over etiske spørsmål i helsefagenes kunnskapshåndtering og kunnskapsutvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt programstudenter på Tverrfaglig helseforskning (master - to år).

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene

Undervisning

Heldagsundervisning bestående av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

To-tre dager i uken over seks uker (uke 1 og 2: 3 dager/uke, uke 3-6: 2 dager/uke).

Eksamen

Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 2 uker.

Eksamensoppgaven presenteres mot slutten av undervisningen på emnet og oppgaven gjennomgås sammen med studentene.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk