Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i kvalitative forskningsmetoder. Gjennom emnet vil du utvikle kunnskap og ferdigheter innen kvalitative forskningsmetoder som brukes for å studere helse, sykdom og helsetjeneste. Gjennom forelesninger og seminarer undervises både teoretiske og praktiske aspekter ved kvalitative metoder, design, analyse og formidling av resultater. I løpet av emnet utvikler du prosjektplan til din masteroppgave.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • inngående innsikt i hvilke forskningsmetoder og analysemåter som kan besvare ulike typer av forskningsspørsmål innenfor kvalitativ metode
 • inngående innsikt i sentrale metoder innen kvalitativ helseforskning, som ulike kvalitative intervju og observasjonsdesign, tekstanalyser og systematiske kunnskapsoppsummeringer
 • god forståelse for hvordan en prosjektplan skal bygges opp og hvilke elementer som bør være med i den
 • kunnskap om kvalitative analysemetoder 
 • kunnskap om behandling og sikker lagring av data generelt og UiOs Tjeneste for sensitive data spesielt

Ferdigheter

Du vil lære hvordan du kan

 • formulere og konkretisere relevante problemstillinger for et kvalitativt forskningsprosjekt innenfor helsefag
 • gjennomføre litteratursøk
 • utvikle et relevant kvalitativt forskningsdesign i ditt mastergradsprosjekt
 • fremskaffe og analysere kvalitative data på en forskningsmessig relevant og pålitelig måte
 • reflektere kritisk over de metodiske sidene ved egen og andres forskning innenfor sykdom og helse
 • utføre ulike kvalitative analyser
 • presentere forskningsresultater på en sammenhengende og pålitelig måte

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

 • ha forståelse for hvilke metoder og analyser som kan besvare ulike problemstillinger innenfor kvalitativ metode
 • ha erfaring med og forståelse for kvalitative analyse og fortolkning
 • ha forståelse for forskningsetiske vurderinger og rutiner for behandling og lagring av data
 • kunne planlegge og utforme en prosjektplan for et gjennomførbart forskningsprosjekt
 • være i stand til å igangsette og gjennomføre egen masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt programstudenter på Masterprogram i tverrfaglig helseforskning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk

Undervisning

Heldagsundervisning to dager pr. uke i 7 uker.

Undervisningen vil inneholde en forelesning om metode samt seminar/gruppearbeid med praktisk oppgaveløsning.

Det er obligatorisk å delta i seminar/gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen er innlevering av prosjektplan for masteroppgaven.

Prosjektplanen skal være på max 10 sider inkludert litteraturliste, 1 1/2 linjeavstand i skriftstørrelse 12. 

Det gis en skriftlig vurdering på prosjektplanen i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig vurdering på prosjektplanen i Inspera.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk