Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i kvantitative forskningsmetoder. Du vil lære hvordan man arbeider for å få konsistens mellom spørsmål, empiri, teori, eksisterende kunnskap og funn i forskningen. Det vil bli fokus på anvendelse av sentrale kvantitative forskningsmetoder og analyser og forståelse for metodenes muligheter og begrensninger, samt det å plassere eget prosjekt inn i eksisterende kunnskapsfelt. Innsikt i forskningsetiske utfordringer og overveielser er en integrert del av emnet. Du vil lære om innhold og oppbygging av en prosjektplan og gjennom kurset vil du få veiledning i å skrive prosjektplan til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • fordypende innsikt i hvilke forskningsmetoder og analysemåter som kan besvare ulike typer av problemstillinger og forskningsspørsmål innenfor kvantitativ metode
 • kunnskap om viktigheten av å finne og anvende relevant teori innen kvantitativ forskning samt etablere sammenhenger mellom tema, problemstilling, empiri, metode og teori i et forskningsprosjekt
 • god innsikt i hvordan en prosjektplan skal bygges opp og hvilke elementer som bør være med i den
 • kunnskap om og anvendelse av aktuelle analysemetoder
 • kunnskap om behandling og lagring av data generelt og UiOs Tjeneste for sensitive data spesielt
 • kunnskap om aktuelle forskningsetiske instanser og søknadsrutiner (Regionale forskningsetiske komiteene (REK), personvernombud, Masteroppgavekomiteen ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap)

Ferdigheter

Du vil lære hvordan du kan

 • formulere og konkretisere relevante problemstillinger for et kvantitativt forskningsprosjekt innenfor helsefag
 • fremskaffe og analysere kvantitative data på en forskningsmessig relevant og pålitelig måte
 • reflektere kritisk over de metodiske sidene ved egen og andres forskning innenfor sykdom og helse
 • utføre og tolke statistiske analyser

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

 • ha kvantitativ forskningsmetodisk skolering og analytisk tilnærming
 • beherske sentrale metodiske og etiske uttrykksformer
 • ha en forståelse av hvilke metoder og analyser som kan besvare ulike problemstillinger innenfor kvantitativ metode
 • ha forståelse for forskningsetiske vurderinger og rutiner for behandling og lagring av data
 • kunne planlegge og utforme en prosjektplan for et forskningsprosjekt
 • være i stand til å igangsette egen masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt programstudenter på Masterprogram i tverrfaglig helseforskning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk

Undervisning

Heldagsundervisning to dager pr. uke i 7 uker. Hver dag vil inneholde en forelesning samt seminar/gruppearbeid.

Det er obligatorisk at studentene deltar i seminar/gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen er innlevering av prosjektplan for masteroppgaven.

Prosjektplanen skal være på max 10 sider inkludert litteraturliste, 1 1/2 linjeavstand i skriftstørrelse 12. 

Det gis en skriftlig vurdering på prosjektplanen i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig vurdering på prosjektplanen i Inspera.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk