SME4210 – Etikk i helsetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er klinisk etikk med særlig vekt på etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal du

 • ha innsikt i et utvalg klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene som brukes, særlig knyttet til: kliniske prioriteringer, pasienters selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger om livsforlengende behandling

 • kunne redegjøre for bestemmelser i helselovgivningen som er sentrale for klinisk-etiske dilemmaer

 • ha kunnskap om hvordan vurdere pasienters beslutningskompetanse

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • identifisere etiske dilemmaer i helsetjenesten

 • anvende fire sentrale helseetiske prinsipper (respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke skade samt rettferdighet) i drøfting av klinisk-etiske spørsmål

 • drøfte klinisk-etiske spørsmål ved hjelp av en strukturert sekstrinns drøftingsmetode

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du kunne

 • reflektere kritisk over forholdet mellom etikk, fag og helselovgivning

Opptak og adgangsregulering

Det er totalt 25 plasser på emnet. Søknadsfrist er 8. august 2019.

Søk om opptak

Studenter på Interdisiplinær helseforskning må melde seg opp til emnet i Studentweb innen 20. august.

Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Tverrfaglig helseforskning (master - to år)
 • Søkere fra andre masterprogram ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra andre masterprogram ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo
 • Eksterne søkere

Tilleggsrangering: Søkere som har bestått SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk og/eller SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell.

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper.

Obligatorisk oppmøte:

Det stilles krav om minimum 80 % tilstedeværelse for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Det gjennomføres hjemmeeksamen over 4 dager.

Eksamen skal ha et omfang på 2400 ord (+/- 10 %).

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Heldagsundervisning

9. og 10. september

4., 5. og 6. november

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk