SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet lærer du om de store kategoriene etiske utfordringer som oppstår i helsetjenesten og helsepersonells hverdag («klinisk etikk»). Du får empirisk kunnskap om etiske problemer og trening i å drøfte dem. Du lærer å benytte et rammeverk med fire helseetiske prinsipper til hjelp i den etiske analysen.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal du

 • beskrive hva som kjennetegner vanlige etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende i helsetjenesten, spesifikt utfordringer knyttet til pasienters selvbestemmelse og beslutningskompetanse, samarbeid med pårørende og møter mellom kulturer, informasjon og taushetsplikt, bruk av tvang, og beslutninger om livsforlengende behandling
 • redegjøre for bestemmelser i helselovgivningen som er sentrale for klinisk etikk

 • beskrive hva empirisk etikk er

 • beskrive prinsipper og metoder for å styrke pasientmedvirkning, særlig gjennom forhåndssamtaler

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • identifisere etiske utfordringer i helsetjenesten og formulere et etisk problem

 • analysere og argumentere rundt konkrete etiske utfordringer fra helsetjenesten knyttet til pasienters selvbestemmelse og beslutningskompetanse, samarbeid med pårørende og møter mellom kulturer, informasjon og taushetsplikt, bruk av tvang, og beslutninger om livsforlengende behandling

 • anvende fire sentrale helseetiske prinsipper (respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke skade samt rettferdighet) i drøfting av etiske utfordringer i helsetjenesten

 • vurdere en pasients beslutningskompetanse ved hjelp av enkle verktøy

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du kunne

 • reflektere kritisk over forholdet mellom etikk, fag og helselovgivning

Opptak og adgangsregulering

Det er totalt 25 plasser på emnet. Søknadsfrist er 9. august 2021.

Søk om opptak

Studenter på Tverrfaglig helseforskning (master - to år) må melde seg opp til emnet i Studentweb innen 22. august.

Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Tverrfaglig helseforskning (master - to år)
 • Søkere fra andre masterprogram ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra andre masterprogram ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo

Tilleggsrangering: Søkere som har bestått SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken og/eller SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell.

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper.

Eksamen

Det gjennomføres hjemmeeksamen over 4 dager.

Eksamen skal ha et omfang på 2400 ord (+/- 10 %).

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Heldagsundervisning høst 2021

Uke 48: tirsdag 30.11, onsdag 1.12, torsdag 2.12 Uke 49: mandag 6.12 og tirsdag 7.12

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk