SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Emnet har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene.

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og jus
 • Sentral helsejus som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og KEK
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg basiskunnskap om

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) en innføring om kliniske etikk-komiteer (KEK)

 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 

 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon

 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Opptak og adgangsregulering

Det er 20 plasser tilgjengelig.

Studenter på Tverrfaglig helseforskning (master - to år) må melde seg opp til emnet i Studentweb innen 17. desember.

Øvrige studenter på instiuttet og UiO som ønsker plass på emnet henvender seg på e-post til helsam-studentinfo@helsam.uio.no. Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Tverrfaglig helseforskning (master - to år)
 • Søkere fra andre masterprogram ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra andre masterprogram ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo

Tilleggsrangering: Søkere som har gjennomført og bestått SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken og/eller SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell.

Undervisning

Heldagsundervisning.

Undervisningen vil bestå av forelesninger kombinert med praktiske øvelser.

Obligatoriske krav:

Det stilles krav om minimum 80 % tilstedeværelse på undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Arbeidskrav mellom samlingene er å veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål.

Du har et selvstendig ansvar for å oppfylle arbeidskravene, noe som innebærer å gjennomføre minst fire etikkdrøftinger i for eksempel en kollegagruppe.

Kravene er obligatoriske og må være godkjent før eksamen kan avlegges. 

Eksamen

Det gjennomføres hjemmeeksamen.

Du skal med utgangspunkt i en etikkrefleksjon (enten i en refleksjonsgruppe eller klinisk etikkomite) ved hjelp av SME-modellen som struktur utarbeide en begrunnet dokumentasjon av drøftingen. Refleksjon over egen rolle som veileder i den aktuelle etikkrefleksjonen skal vektlegges, i tillegg til gruppeprosess og bruk av metode. Selve drøftingen av caset skal ikke ha hovedtyngde for oppgaven. Bruk anbefalt litteratur i eksamensbesvarelsen. Krav om anonymisering skal ivaretas.

Eksamen skal ha et omfang på 2000 ord (+/- 10 %) og leveres til fastsatt tid.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk