GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om klinisk undersøkelsesmetodikk og tilnærminger for å kartlegge eldres helsetilstand når pasienten er i en stabil fase med kjente sykdommer og plager. Du utvikler evner og ferdigheter til å vurdere vanlige sykdomstilstander og plager hos eldre, og kan iverksette tiltak for å mestre sykdommer i stabil fase.

Hovedtema:

 • Å leve med kronisk helsesvikt
 • Avansert klinisk vurdering av helsetilstand i rettet mot sykdommer i stabil fase
 • Beslutninger om og gjennomføring av tiltak/behandling, utarbeidelse av tiltaksplan
 • Smerte, vold og overgrep

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • de vanligste helseutfordringer hos eldre
 • hvordan eldre med kronisk og sammensatte sykdom lever
 • relevante vurderinger og beslutninger av handlingsalternativer for å gi avansert sykepleie til eldre med et komplekst sykdomsbilde og helseutfordringer
 • hvordan kvalitetssikrede tiltak planlegges og iverksettes for at eldre skal mestre sykdom i stabil fase

Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere de mest vanlige helseutfordringer hos pasienter med kroniske lidelser som er i en stabil sykdomsfase
 • gjennomføre forsvarlig iverksetting av tiltak for å støtte og gi systematisk helsehjelp til eldre i stabile sykdomsfaser
 • identifisere og samarbeide med relevante samarbeidsparter for å sikre forsvarlig helsehjelp til pasienter i en stabil sykdomsfase

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne anvende din kompetanse om pasienter i stabile sykdomsfaser til å identifisere, planlegge og legge til rette helsehjelpen for å unngå forverring av helsetilstanden
 • få innsikt i AGS-rollens ansvar for pasienter i stabile sykdomsfaser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forbeholdt for studenter på Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (nedlagt)

Undervisning

Læringsformer:

Forelesninger, seminarer, kliniske studier og selvevaluering.

40 timers kliniske studier/praksis

Arbeidskrav: Det stilles krav om innlevering av dokumentert utført praksis og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier/praksis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Du skal skrive et individuelt abstrakt på inntil 300 ord som innleveres før eksamen holdes.

Du må få godkjent arbeidskravet om innlevert dokumentert utført praksis og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier/praksis, før du kan ta eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk