GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

 

Hensikten med masteroppgavearbeidet er at du får erfaring med å gjennomføre et avgrenset forskningsarbeid. Masteroppgavearbeidet består av et selvstendig vitenskapelig arbeid og deltakelse i gruppeveiledning. I denne erfaringsbaserte mastergraden oppfordres du til å utveksle erfaringer og kunnskap om kliniske problemstillinger som er relevante for eget og medkandidaters masteroppgavearbeid i gruppeveiledninger.

 

Hovedtema:

Tema for masteroppgaven skal være relatert til den kliniske valgfrie spesialiseringen du har arbeidet med gjennom studiet. Det valgte temaet kan utforskes i form av en teoretisk analyse av foreliggende forskning (litteraturstudie), som et forskningsbasert fagutviklingsprosjekt, et selvstendig empirisk prosjekt eller som del av et pågående forskningsarbeid ved instituttet eller andre samarbeidende institusjoner.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • presentasjon og drøfting av forskningstema på en logisk og velorganisert måte
  • vitenskapelig fremstilling og oppbygging av en mastergradsoppgave

 

Ferdigheter

Du vil lære å:

  • gjennomføre et vitenskapelig arbeid i henhold til forskningsetiske overveielser og normer og retningslinjer for god forskning
  • vise selvstendighet og innsikt i behandlingen av et selvvalgt tema

 

Generell kompetanse

Du vil:

  • delta i drøfting av problemstillinger som oppstår ved planlegging og gjennomføring av masteroppgavearbeidet
  • være aktiv deltager i den vitenskapelige diskurs om problemstillinger, design og metoder knyttet til masteroppgavene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner i masterprogrammet må være gjennomført og bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven

Undervisning

Studieformer:
Gruppeveiledning og selvstudie.

Eksamen

Arbeidskrav:
Du deltar på seminarer hvor studentfremlegg med tilbakemelding utgjør en vesentlig del og hvor ulike metodiske og substansielle problemstillinger belyses. Seminarene er obligatorisk og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. Seminarene godkjennes ved minst 75 % oppmøte og etter minimum ett fremlegg.

Eksamen:
Individuell masteroppgave i form av en avhandling (monografi) eller en empirisk artikkel eller en oversiktsartikkel. Ved avhandling skal omfanget være på 15.000 ord (+/- 10 %) ekskludert referanseliste. Velges artikkelformat, skal oppgaven omfatte én publiserbar artikkel, det vil si at manuskriptet møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift av relevans for sykepleievitenskap eller avansert geriatrisk sykepleie. Forfatterveiledningen for tidsskriftet følges, derav også manuskriptets omfang.

Retningslinjer for masteroppgavearbeidet

Se tidligere masteroppgaver i DUO

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk