MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du mer om systematisk innhenting, kritisk vurdering og konsis og balansert sammenfatting av eksisterende informasjon. Undervisningen vil bestå av en blanding av forelesninger, arbeid i grupper og praktiske oppgaver. Emnet er særlig aktuelt om du vurderer å skrive en prosjektoppgave som bygger på en systematisk litteraturgjennomgang, men er også nyttig for alle medisinstudenter som vil drive kunnskapsbasert legepraksis..

Hva lærer du?

Dette metodeemnet bygger videre på kurset i studiedesign og kunnskapshåndtering. Studentene skal etter gjennomført emne kjenne til og beherske ulike verktøy for systematisk oppsummering av kunnskap. Studentene skal kunne søke systematisk etter kunnskap, vurdere kvalitet og relevans av ulike typer informasjon etter anerkjente kriterier, kjenne til styrker og begrensninger ved systematiske litteraturoversikter samt presentere og fortolke resultater i en systematisk litteraturoversikt. Å ha kunnskaper og ferdigheter om systematisk innhenting og kritisk vurdering av informasjon er nødvendig for alle medisinere, uavhengig av faglige interesser og spesialitet.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hva som kjennetegner ulike typer litteraturoversikter
  • gjøre rede for prinsippene i PRISMA-standarden

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • utvikle en protokoll for å identifisere relevante kilder for en systematisk oversikt
  • gjennomføre et systematisk litteratursøk
  • vurdere informasjonens kvalitet og relevans (ved hjelp av GRADE eller lignende)
  • kritisk tolke og vurdere vitenskapelig informasjon 
  • vurdere kvaliteten av en systematisk oversikt

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over hvordan mangelfull rapportering og bias kan påvirke en systematisk oversikt

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 60 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesninger, gruppearbeider og praktiske øvelser, team-basert læring

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo